Số thẻ bảo hiểm y tế là số nào năm 2024

Ý nghĩa các ký hiệu trên thẻ bảo hiểm y tế mới là gì? Căn cứ theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH, hiện tại người dân đã được cấp và sử dụng dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mới. Tuy nhiên, khác với thẻ bảo hiểm y tế phiên bản cũ, thẻ bảo hiểm y tế mới có các ký hiệu đặc biệt. Vậy ý nghĩa của các ký hiệu này là gì, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn.

Số thẻ bảo hiểm y tế là số nào năm 2024

Ý nghĩa các ký hiệu trên thẻ BHYT mới theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH.

1. Quy định về thẻ bảo hiểm y tế mới

Căn cứ theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH ban hành ngày 3/12/2020 của cơ quan BHXH Việt Nam thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới chính thức được sử dụng từ ngày 01/4/2021. Quyết định số 1666/QĐ-BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2021 thay thế Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ BHYT.

Thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới có nhiều thay đổi so với mẫu cũ. Các ký hiệu trên thẻ được thay đổi theo hướng giản lược đơn giản hơn so với thẻ bảo hiểm y tế cũ. Việc ban hành mẫu thẻ BHYT mới tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý người tham gia BHYT, đồng thời có thể dễ dàng đồng bộ các thông tin trên hệ thống bảo hiểm xã hội của người tham gia.

\>>> Ý nghĩa và quyền năng đặc biệt của thẻ bảo hiểm y tế Xem thêm

2. Ý nghĩa các ký hiệu đặc biệt trên thẻ

Trên thẻ bảo hiểm y tế mới có 2 ký hiệu cần đặc biệt lưu ý đá là ký hiệu mã số thẻ BHYT và mã đối tượng tham gia BHYT.

2.1 Ý nghĩa ký hiệu mã số thẻ bảo hiểm y tế mới

Mã số thẻ bảo hiểm y tế được in trên thẻ BHYT của mỗi người tham gia gồm 10 ký tự số. Theo Khoản 1, Điều 3, Quyết định số 1666/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam ban hành ngày 03/12/2020 quy định tiêu thức mã số được in như sau:

“Mã số: in 10 ký tự mã số BHXH của người tham gia BHYT”

Theo đó, mã số thẻ bảo hiểm y tế mới là mã số BHXH của người tham gia và được in 10 ký tự số là các số tự nhiên từ 0-9 (trước đó mã thẻ BHYT mẫu cũ có 15 ký tự chia làm 4 ô mỗi ô thể hiện các thông tin về: mã đối tượng tham gia BHYT; mức hưởng BHYT; mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi phát hành thẻ BHYT và mã số BHXH).

Đây là điểm thay đổi quan trọng đáng chú ý mà người tham gia cần nắm được đồng thời cũng là thông tin quan trọng nhất được sử dụng rất nhiều khi khám chữa bệnh BHYT hoặc làm hồ sơ giấy tờ liên quan.

Số thẻ bảo hiểm y tế là số nào năm 2024

Mã số thẻ bảo hiểm y tế trên thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới.

Mặt khác, tại Điểm 2.13, Khoản 2, Điều 2, Quyết định 595/QĐ-BHXH nêu rõ mã số BHXH là số định danh cá nhân duy nhất của người tham gia do cơ quan BHXH cấp để ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT. Việc sử dụng 10 ký tự mã số BHXH làm mã số thẻ BHYT đồng thời là mã số định danh duy nhất của người tham gia BHYT, đảm bảo không bị trùng lặp. Căn cứ vào mã số này các cơ sở y tế, cơ quan BHXH hoặc người tham gia có thể dễ dàng tra cứu các thông tin tham gia bảo hiểm y tế của chủ thẻ.

2.2 Ý nghĩa ký hiệu mức hưởng BHYT và nơi đối tượng tham gia BHYT sinh sống

Bên cạnh mã số thẻ BHYT, trên thẻ BHYT mới còn có 2 ký hiệu đặc biệt khác được in cạnh nhau. Các ký hiệu này thể hiện mức hưởng BHYT và nơi đối tượng sinh sống. Cụ thể như sau:

(1) Mã mức hưởng BHYT

Mã mức hưởng BHYT được in 01 ký tự theo số thứ tự từ 1 đến 5 dùng để ký hiệu mức hưởng của người tham gia BHYT. Căn cứ theo quy định tại Quyết định 1351/QĐ-BHXH ý nghĩa các ký hiệu này như sau:

Mã ký hiệu

Ý nghĩa ký hiệu

1

Người tham gia được thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế (VTYT) và dịch vụ kỹ thuật (DVKT) theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán DVKT; chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

2

Người tham gia được thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, VTYT và DVKT theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

3

Người tham gia được quỹ BHYT thanh toán 95% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT; 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở.

4

Người tham gia được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, VTYT và DVKT theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở.

5

Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB, kể cả chi phí KCB ngoài phạm vi được hưởng BHYT; chi phí vận chuyển.

Ý nghĩa các ký hiệu mã mức hưởng.

Số thẻ bảo hiểm y tế là số nào năm 2024

Mã mức hưởng BHYT và mã nơi đối tượng đang sinh sống.

(2) Mã nơi đối tượng sinh sống

Mã nơi đối tượng sinh sống được in 02 ký tự (gồm các ký tự K1/K2/K3) là ký hiệu nơi đối tượng sinh sống. Căn cứ theo Điều 4, Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ban hành ngày 16/11/2015 quy định mã nơi đối tượng sinh sống gồm 02 ký tự ký hiệu vừa bằng chữ vừa bằng số:

- Ký hiệu K1: là mã nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định của pháp luật.

- Ký hiệu K2: là mã nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

- Ký hiệu K3: là mã nơi người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của pháp luật.

Nắm được ý nghĩa các ký hiệu trên thẻ bảo hiểm y tế mới sẽ giúp người tham gia hiểu và nắm rõ được thông tin về loại thẻ của mình hoặc của người xung quanh. Chủ động trong việc khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh khi cần. Bạn đọc vui lòng truy cập tại website: https://ebh.vn để tra cứu và tìm hiểu thêm các thông tin về mức hưởng BHYT khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến hoặc trái tuyến.

Làm sao để biết được số thẻ bảo hiểm y tế?

1.3.1 Cách xem mã số thẻ BHYT trên thẻ BHYT Theo đó mã số thẻ BHYT của chủ thẻ là dãy "Mã số:xxxxxxx" được in trên mặt trước của thẻ. Như vậy, với thẻ BHYT theo mẫu mới: Mã thẻ BHYT mới gồm có 10 ký tự số cũng chính là mã số BHXH được in trên mặt trước của thẻ.

Số 3 trên thẻ BHYT là gì?

Ký hiệu bằng số 3: Được quỹ BHYT thanh toán 95% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, VTYT và DVKT theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu ...

Mã thẻ bảo hiểm y tế có ý nghĩa gì?

Mã số của thẻ bảo hiểm y tế mới là một dãy số gồm 10 ký tự từ 0 đến 9, là mã số bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm y tế. Mã số này là số định danh cá nhân duy nhất của người tham gia, được cấp bởi cơ quan bảo hiểm xã hội để ghi trên sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế.

Mặt thẻ bảo hiểm y tế làm sao để biết số?

Trường hợp của bạn bị mất thẻ BHYT và không nhớ mã số BHXH (in trên thẻ BHYT), có thể tra cứu thông tin về thẻ BHYT bằng nhiều hình thức: kiểm tra qua danh sách cấp thẻ BHYT lưu tại đơn vị; gọi Trung tâm Hỗ trợ khách hàng của BHXH Việt Nam qua tổng đài 19009068; Tra cứu mã số BHXH trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt ...