Công văn 3730 ngày 7 6 2023 của ubnd đắklăk năm 2024

STT Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành 1 2534/QĐ-UBND Quyết định 2534/QĐ-UBND ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 11-11-2022 2 2534/QĐ-UBND Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 11-11-2022 3 2534/QĐ-UBND Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 11-11-2022 4 2534/QĐ-UBND Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 11-11-2022 5 876/QĐ-BNV Quyết định 876/QĐ-BNV phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030 10-11-2022 6 876/QĐ-BNV Bộ Chỉ số cải cách hành chính của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030 10-11-2022 7 123/KH-BCĐCĐS Kế hoạch nâng cao Chỉ số Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk 14-10-2022 8 39/2022/QĐ-UBND Quyết định 39/2022/QĐ-UBND ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk quản lý 13-10-2022 9 116/NQ-CP Nghị quyết 116/NQ-CP về phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 05-09-2022 10 164/KH-UBND Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của Tỉnh Đắk Lắk năm 2022-2023 19-08-2022 11 80-QĐ/TW Quy định số 80-QĐ/TW của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 18-08-2022 12 3538/BNV-TCBC Bộ Nội vụ hướng dẫn tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế 28-07-2022 13 14-NQ/TU Nghị quyết số 14-NQ/TU về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 27-07-2022 14 14/NQ-HĐND Nghị quyết 14/NQ-HĐND phát triển thanh niên tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2022 - 2030 18-07-2022 15 142/KH-UBND Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 15-07-2022 16 139/KH-UBND Kế hoạch nâng cao Chỉ số PAPI cấp tỉnh năm 2022 12-07-2022 17 23/2022/QĐ-UBND Quyết định 23/2022/QĐ-UBND ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 21-06-2022 18 06/2022/QH15 Luật Thi đua, khen thưởng (2022) 15-06-2022 19 68/NQ-CP Nghị quyết 68/NQ-CP về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế - xã hội 12-05-2022 20 1219-CV/BTCTU BTC Tỉnh ủy trả lời về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý 10-05-2022 21 3738/UBND-TH V/v thực hiện các chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ quy định tại Thông tư số 07/2021/TT-BNV ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 10-05-2022