Công văn xác nhận khối lượng công việc hoàn thành năm 2024

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Công văn xác nhận khối lượng công việc hoàn thành năm 2024

Công văn xác nhận khối lượng công việc hoàn thành năm 2024

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Mẫu Công văn đề nghị là mẫu văn bản hành chính thường được dùng trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp để đề nghị yêu cầu thực hiện những công việc cụ thể. Bạn đọc có thể tham khảo một số Mẫu Công văn đề nghị phổ biến trong bài viết dưới đây của LuatVietnam.

1. Khi nào cần dùng đến Công văn đề nghị?

Theo Nghị định 30/2020, Công văn nói chung, Công văn đề nghị nói riêng là một trong các loại văn bản hành chính. Văn bản này được sử dụng nhiều trong các cơ quan Nhà nước, ban ngành đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp.

Theo đó, Công văn đề nghị được sử dụng khi các cơ quan, bộ phận cấp dưới, gửi cấp trên hoặc cơ quan, bộ phận ngang cấp hoặc cấp trên gửi cấp dưới để đề nghị, yêu cầu cơ quan, bộ phận đó cung cấp các thông tin, giải quyết Công văn có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Mẫu Công văn đề nghị được sử dụng hầu hết trong các lĩnh vực, trong nhiều trường hợp khác nhau với mục đích khác nhau.

Ngoài ra, Công văn đề nghị được sử dụng trong các tổ chức, doanh nghiệp còn được dùng để thể hiện những mong muốn cũng như nhu cầu của các cá nhân hay tập thể, hoặc đề nghị yêu cầu thực hiện những thoả thuận giữa các bên.

Tóm lại, có thể hiểu Công văn đề nghị có vai trò như một “phương tiện giao tiếp” giữa các cơ quan, bộ phận, tổ chức, doanh nghiệp… để thông báo, giao dịch hoặc yêu cầu thực hiện một số công việc thuộc chức năng, nhiệm cụ của cơ quan đó.

Công văn xác nhận khối lượng công việc hoàn thành năm 2024

7 Mẫu Công văn đề nghị được dùng phổ biến nhất (Ảnh minh họa)

2. Một số Mẫu Công văn đề nghị được dùng phổ biến

2.1. Mẫu Công văn đề nghị (mẫu chung)

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

Số: ……/CV - ……

(V.v: Đề nghị ………...)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………..., ngày …… tháng …… năm ……

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ

(Về việc: ……………………………….)

Kính gửi (1): ……………………………………………………………………..

- Căn cứ Quyết định/Công văn/Hợp đồng số ………/……… ngày…tháng…năm… của (2) …………

- Căn cứ (3)……………………………………………………………………..

Để…(4)………………………….…………………........................................

Nay, (5)……………………………làm Công văn này kính đề nghị (6):......................................

Rất mong nhận được sự xem xét, quan tâm và giải quyết đề nghị trên của ……………………

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; ….

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

(Người đại diện ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1) Cơ quan cấp trên/Lãnh đạo doanh nghiệp.

(2) Tên cơ quan cấp trên/Lãnh đạo doanh nghiệp

(3) Nêu các căn cứ để thực hiện Công văn đề nghị

(4) Nêu lý do làm Công văn đề nghị

(5) Tên đơn vị, phòng ban đề nghị

(6) Nêu các đề nghị theo từng trường hợp

2.2. Công văn đề nghị thanh toán, đề nghị yêu cầu thanh toán nợ quá hạn

TÊN ĐƠN VỊ

Số:…/CVĐNTT - …

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày ….. tháng ….. năm …..

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

(V.v: Đề nghị thanh toán hợp đồng………………….)

Kính gửi: CÔNG TY ………………….

- Căn cứ hợp đồng số ……/…… ký ngày …. tháng …. năm …. giữa Công ty ……………………. và Công ty ………………. về việc ………………………………………………

- Căn cứ bảng tính giá trị quyết toán của hợp đồng nêu trên;

- Căn cứ Biên bản nghiệm thu hoàn thành ……………………… ký ngày …. tháng …. năm …;

- Căn cứ Biên bản thanh lý hợp đồng số … / …….. ký ngày … tháng … năm …. giữa Công ty ……………………. và Công ty ………………

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty ………………. đã thực hiện hoàn tất trách nhiệm và nghĩa vụ của mình cũng như hoàn thành việc bảo hành ……………. tuân thủ đúng theo các điều khoản mà hai bên đã ký kết trong hợp đồng số …. / …….. ký ngày …. tháng …. năm ….

Theo điều khoản thanh toán trong hợp đồng nêu trên (Bên A sẽ thanh toán cho Bên B số tiền tương ứng với …. % giá trị quyết toán hợp đồng sau khi hết thời hạn bảo hành), cụ thể như sau:

- Giá trị hợp đồng và các phụ lục (nếu có): ……………………… đồng

- Giá trị Bên A đã thanh toán cho Bên B: …………………………. đồng

- Giá trị còn lại Bên A phải thanh toán: …………………………… đồng

(Bằng chữ: ………………………… đồng. Giá trị trên đã bao gồm VAT 10%)

Nay, Công ty …………………. làm công văn này đề nghị Công ty …………….. thanh toán cho chúng tôi số tiền…………….đồng (Bằng chữ: …………………… đồng) theo thông tin tài khoản thanh toán như sau:

- Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY……………………………..

- Số tài khoản: …………. Tại:………… Ngân hàng…………

Rất mong sự quan tâm giải quyết của Quý Công Ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu: VT-HC; ….

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2.3. Công văn đề nghị phối hợp, hợp tác

CÔNG TY ..............

Số: ....../CV - ......

(V.v: Đề nghị phối hợp thực hiện)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................, ngày ..... tháng ..... năm .....

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ PHỐI HỢP

Kính gửi: - Công ty .....................................................

- Phòng/Ban .......................................................................

- Ông/Bà ............................., Trưởng Phòng/Ban ....................

[Hoặc các chủ thể khác, tùy thuộc vào quyền yêu cầu các chủ thể có sự phối hợp trong công việc]

Ngày .... tháng .... năm......, Phòng/ban.......... [Tên phòng ban được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, công việc] chúng tôi nhận được văn bản số ....../... của Công ty............ [Tên công ty] đề nghị thực hiện công việc .................. [Tên công việc được yêu cầu thực hiện].

Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện, chúng tôi nhận thấy giữa ................. và .............. không có sự phối hợp trong quá trình thực hiện công việc dẫn tới kết quả đạt được không như mong đợi.

Do vậy, chúng tôi làm đơn này để kính đề nghị .................. [Tên công ty, đơn vị yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, công việc] xem xét và có biện pháp phối hợp với hoạt động ......................... của Phòng/Ban chúng tôi, cụ thể như sau:

Điều 1. Mục đích

Đề nghị ................ [Tên đơn vị, bộ phận, phòng ban được yêu cầu phối hợp] phối hợp với Phòng/Ban .............. [Tên phòng ban] chúng tôi trong quá trình chuẩn bị, thực hiện công việc ..................[Tên công việc thực hiện] theo văn bản/chỉ đạo/……………………….

Điều 2. Lý do đưa ra đề nghị

[Nêu các lý do đưa ra đề nghị phối hợp] ..........................................

......................................................................................................

Điều 3. Quá trình phối hợp thực hiện công việc/trách nhiệm/.........

1. Phối hợp trong quá trình chuẩn bị [Nêu chi tiết các công việc cần thực hiện]

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

2. Phối hợp trong quá trình thực hiện [Nêu chi tiết các công việc cần thực hiện]

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

3. Kết quả đặt ra [Nêu yêu cầu kết quả cần đạt được]

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Phòng/ban chúng tôi kính gửi .......... [Tên cơ quan, đơn vị, phòng ban được yêu cầu phối hợp] xem xét đề nghị trên. Kính mong .......... chấp nhận Công văn đề nghị phối hợp này của chúng tôi và có các hành động phối hợp thực tế để việc thực hiện công việc/nhiệm vụ........... được phân công của Phòng/Ban chúng tôi hoàn thành tốt đẹp và thành công.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; ....

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ / PHÒNG / BAN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2.4. Công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương

CÔNG TY ..............

Số: ....../CV - ......

(V.v: Xin áp dụng mức lương tối thiểu

và tự xây dựng bảng lương năm ......)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................, ngày ..... tháng ..... năm .....

Kính gửi: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Quận (Huyện) ..................

Công ty ....................... [tên công ty] thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ..........do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố/Tỉnh ................... cấp ngày ..... tháng ..... năm .....

- Địa chỉ: ..................................................................................

- Mã số thuế: ..............................................................................

- Điện thoại liên hệ: .....................................................................

Thực hiện theo Nghị định số ...../20..../NĐ-CP ngày ...../...../..... [Nêu Nghị định mới nhất quy định mức lương tối thiểu vùng của năm hiện tại] của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Căn cứ Quy định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiếu vùng.

Căn cứ các văn bản liên quan.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp, Công ty ....................................... xin đăng ký mức lương tối thiểu vùng với Phòng Lao Động - Thương Binh và Xã hội Quận (Huyện) ................................... là ................... đồng [đăng ký căn cứ theo quy định về mức lương tối thiểu vùng] kể từ ngày ...../...../ 20... và Công ty tự xây dựng thang bảng lương áp dụng cho toàn thể CBCNV trong Công ty.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ và hợp tác từ Quý Cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; ....

CÔNG TY..........................

(Người đại diện theo PL ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2.5. Công văn đề nghị chốt sổ BHXH

Đơn vị:………. ---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---

Số:......................

................, ngày .... tháng ... năm ........

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội………………………………………………

- Tên đơn vị: …………………………………………………………

- Mã số quản lý: ………………………………………………………

- Địa chỉ: ……………………………………………………………...

Nội dung:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Lý do:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Hồ sơ gửi kèm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết theo quy định.

Thủ trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

2.6. Công văn đề nghị hỗ trợ

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

Số: ....../CV - ......

(V.v: Đề nghị hỗ trợ ..............)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........................, ngày ..... tháng ..... năm .....

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

(Về việc: ....................................)

Kính gửi: [Cơ quan cấp trên/Lãnh đạo doanh nghiệp] ...................................

- Căn cứ Quyết định/Công văn số ....../...... của ....................[Tên cơ quan ban hành Công văn/quyết định] về việc ............. [Tên công việc, nhiệm vụ cần thực hiện]

- Căn cứ Biên bản họp thống nhất về việc thực hiện ................................. ngày ...../...../...... của..... [Tên đơn vị, phòng ban đảm nhiệm thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao]

- Căn cứ ...............................................................................

Nay, ........................... [Tên đơn vị, phòng ban đảm nhiệm thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao] làm Công văn này đề nghị ......................... [Tên cơ quan cấp trên/Lãnh đạo doanh nghiệp] hỗ trợ ....................... [kinh phí, nhân sự....] để .................... thực hiện.............. [nhiệm vụ, công việc được giao] được thành công tốt đẹp.

Yêu cầu hỗ trợ cụ thể như sau: [Nêu chi tiết về yêu cầu cần hỗ trợ]

- Thời gian cần hỗ trợ: ..........................

- Số lượng nhân sự (số tiền, trang thiết bị cần hỗ trợ): .........................

Rất mong nhận được sự xem xét và hỗ trợ từ ................[Cơ quan cấp trên/Lãnh đạo doanh

nghiệp].

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; ....

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

(Người đại diện ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2.7. Công văn đề nghị khen thưởng

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

Số: ....../CV - ......

(V.v: Đề nghị khen thưởng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................, ngày ..... tháng ..... năm .....

Kính gửi: ............................

- Căn cứ Hướng dẫn/Quy định xét khen thưởng của ...........................[Tên cơ quan cấp trên/Lãnh đạo doanh nghiệp] ban hành ngày .... tháng ..... năm ....

- Căn cứ kết quả công tác .................... [Công tác, nhiệm vụ đã thực hiện] của ............ [Đối tượng được đề nghị khen thưởng]

- Căn cứ ....................................................................................

Nay, .......... [Tên đơn vị, phòng ban đề nghị việc xét khen thưởng] làm Công văn này kính đề nghị như sau:

- Xét đề nghị tặng bằng khen của [Cơ quan cấp trên/Doanh nghiệp] cho ...... [số lượng] tập thể và .... [số lượng] cá nhân (có danh sách kèm theo).

- Xét đề nghị tặng bằng khen của [Cơ quan cấp trên/Doanh nghiệp] cho ...... [số lượng] tập thể và .... [số lượng] cá nhân (có danh sách kèm theo) [Hoặc nếu xét đề nghị khen thưởng cho cá nhân thì nêu chi tiết họ tên, chức vụ, nơi công tác của cá nhân được đề nghị khen thưởng] vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác .......................... [Công tác, nhiệm vụ đã thực hiện] năm 20...

Rất mong nhận được sự xem xét và quan tâm của ...............[Cơ quan cấp trên/Lãnh đạo doanh nghiệp] để động viên công tác .................... của .....................

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; ....

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

(Người đại diện ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3. Lưu ý khi soạn thảo Công văn đề nghị

Khi lập Công văn đề nghị cần lưu ý về một số nội dung sau:

- Về phần nội dung đề nghị: Cần nêu rõ nội dung kiến nghị vấn đề gì; nguyên nhân hoặc lý do gửi Công văn; đề nghị thời hạn trả lời Công văn (ở cuối phần nội dung cần có dòng chữ “Kính mong quý cơ quan/ ông bà…………sớm trả lời cho chúng tôi được biết”)

- Công văn cần được trình bày một cách ngắn gọn, súc tích, tập trung vào các vấn đề chính, vấn đề trọng tâm.

- Ghi rõ tên, thông tin liên hệ của cơ quan, tổ chức, cá nhân dự định gửi Công văn.

- Tên, thông tin liên hệ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ việc được đề nghị trong Công văn.