Nhóm dung dịch không làm quỳ tím hóa xanh k2so4 năm 2024

Nhóm dung dịch không làm quỳ tím hóa xanh k2so4 năm 2024

  • 2

    2.Chỉ dùng thuốc tím:H2SO4;K2SO3;Na2CO3;MgCl2;Ba(NO3)2;K2S

trích mẫu thử: *cho quỳ tím vào các mẫu thử \=> +quỳ tím hóa đỏ là H2SO4 +không đổi màu là Ba(NO3)2, MgCl2 (N1) +làm quỳ tím hóa xanh là K2SO3;Na2CO3;K2S (N2) * cho H2SO4 (vừa nhận biết)lần lượt ở các mt ở N1 N2 N1: xuất hiện kết tủa trắng là Ba(NO3)2 Ba(NO3)2+H2SO4--> BaSO4 +2HNO3 ko xuất hiện kết tủa là MgCl2 N2: +xuất hiện khí có mùi trứng thối là K2S K2S+ H2SO4--> K2SO4+H2S +xuất hiện khí có mùi hắc là K2SO3 K2SO3+H2SO4--> K2SO4+H2O +SO2 + xuất hiện khí không mùi là Na2CO3 Na2CO3+H2SO4--> Na2SO4+H2O +CO2

Nhóm dung dịch không làm quỳ tím hóa xanh k2so4 năm 2024

  • 3

Giúp e bài 1 với ạ!!!!!!!!

Nhóm dung dịch không làm quỳ tím hóa xanh k2so4 năm 2024

Hồng Nhật

Cựu Trưởng nhóm Hóa|Cựu Chủ nhiệm CLB Hóa học vui
  • 4

    b,NaHCO3;NaHSO4;NaOH;Ba(OH)2;(NH4)2CO3

dùng Ba(OH)2 phân làm 3 nhóm: + Nhóm 1: vừa có kt vừa có khí: (NH4)2CO3: (NH4)2CO3 + Ba(OH)2 -> BaCO3 + 2NH3 + 2H2O + Nhóm 2: chỉ có kết tủa: NaHCO3, NaHSO4 2NaHCO3 + Ba(OH)2 -> Na2CO3 + BaCO3 + 2H2O 2NaHSO4 + Ba(OH)2 -> Na2SO4 + BaSO4 + 2H2O + Nhóm 3: ko hiện tượng: NaOH, Ba(OH)2 đun nóng nhóm 2: + có khí thoát ra: NaHCO3: 2NaHCO3 -> Na2CO3 + H2O + CO2 + ko có khí: NaHSO4 Lây (NH4)2CO3 vừa nhận ở nhóm 1 cho vào nhóm 3: + vừa có khí, vừa có kt: Ba(OH)2 + chỉ có khí: NaOH: 2NaOH + (NH4)2CO3 ---> Na2CO3 + 2NH3 + 2H2O

c,MgSO4;K2CO3;Pb(NO3)2;Na2SO3

chắc là dùng H2SO4 + có kt trắng: Pb(NO3)2 Pb(NO3)2 + H2SO4 -> PbSO4 + 2HNO3 + có khí ko màu, ko mùi: K2CO3 K2CO3 + H2SO4 -> K2SO4 + H2O + CO2 + có khí ko màu, mùi hắc: Na2SO3 Na2SO3 + H2SO4 ---> Na2SO4 + H2O + SO2 + ko hiện tượng: MgSO4

d,Na2SO4;H2SO4;CuSO4;FeSO4;MgSO4

Dùng NaOH để nhận biết: + Ko hiện tượng: Na2SO4, H2SO4 + KT trắng: MgSO4 MgSO4 + 2NaOH -> Mg(OH)2 + Na2SO4 + kt trắng xanh: FeSO4 (kt Fe(OH)2) + kt xanh lơ: CuSO4 (kt Cu(OH)2) (viết pt tương tự) dùng bất kỳ 1 chất kết tủa nào cho vào nhóm đầu tiên: + tan: H2SO4 Mg(OH)2 + H2SO4 -> MgSO4 + 2H2O + ko tan: Na2SO4

Last edited: 20 Tháng chín 2017

Nhóm dung dịch không làm quỳ tím hóa xanh k2so4 năm 2024

  • 5

    3.Chỉ dùng 1 loại hóa chất:Ba(HSO3)2;NaHS;Ca(HCO3)2;KOH

Cho từ từ dd H2SO4 đến dư vào các mẫu thử: *Ba(HSO3)2 : có khí mùi sốc thoát ra, đồng thời có kết tủa trắng ko tan trong H2SO4 dư Ba(HSO3)2 + H2SO4 -> BaSO4 + 2H2O + 2SO2 *NaHS: có khí mùi trứng thối 2NaHS + H2SO4 -> Na2SO4 + 2H2S *Ca(HCO3)2: có khí ko mùi thoát ra đồng thời xuất hiện kết tủa trắng rồi tan trong axit dư Ca(HCO3)2 + H2SO4 -> CaSO4 + 2H2O + 2CO2 CaSO4 + H2SO4 -> Ca(HSO4)2 *KOH: ko hiện tượng

Giải chi tiết:

- Trích một lượng nhỏ các mẫu nhận biết vào các ống nghiệm.

- Nhúng quỳ tím vào các ống nghiệm đựng sẵn các mẫu nhận biết.

+ Quỳ tím không chuyển màu: K2SO4 và NaNO3

+ Quỳ tím chuyển sang màu đỏ: HNO3

+ Quỳ tím chuyển sang màu xanh: KOH

- Cho thêm dung dịch Ba(NO3)2 vào các ống nghiệm không làm đổi màu quỳ tím

+ Xuất hiện kết tủa trắng: K2SO4

+ Không hiện tượng: NaNO3

PTHH: \({K_2}S{O_4} + Ba{(N{O_3})_2} \to BaS{O_4} + 2KN{O_3}\)