Hướng dẫn cài centos 6.5 trên vmware config network năm 2024

How to config VMware Virtual SAN - Config Disk in VSAN and fake SSD ESXi

ph

ần trước chúng ta đã cấ

u hình t

o Virtual Switch và t

o VMkernel trên Virtual Switch

để

ch

y Virtual SAN traffic. Ph

n này chúng ta s

c

u hình add các SSD và HDD disks c

a các ESXi Host vào Virtual

SAN để

làm Share Storage cho h

th

ng VMware vSphere. N

ế

u các ESXi host c

a b

n không có các SSD disks thì b

n có th

fake SSD để

gi

l

p

c

ứng HDD thành SSD để

chúng ta có th

làm Lab VMware Virtual SAN.

3.Install VMware Virtual SAN (VSAN) Turn on virtual SAN in VMware vSphere 5.5

- S

d

ng vSphere Web Client login vào VMware vCenter. Trên Cluster ch

a các ESXi Host các b

n th

c hi

n kích ho

ạt tính năng vSAN bằ

ng cách vào: - Cluster-SVUIT > Manage >

Virtual SAN

--> General --> edit. - Ch

n ch

ế

độ

Manual n

ế

u b

n mu

n l

a ch

n

c

ng trên các ESXi Host mà b

n mu

n add vào vSAN ho

c b

n có th

ch

n ch

ế

độ

Auto lúc này vSAN s

t

độ

ng add các

c

ng c

a các ESXi vào vSAN.

Hướng dẫn cài centos 6.5 trên vmware config network năm 2024

- Các b

n check vào checkbox "

Turn ON virtual SAN

" và ph

n Add disks to storage

"Manual" để

add disk vào VSAN b

ng tay. -

Như vậy là tính năng vSAN đã kích hoạ

t thành công trên các ESXi Host này. - Các b

n có th

th

trong VMware Virtual SAN này g

m có 3 ESXi Host. - Trên 3 ESXi host c

ủa chúng ta đang có 3 SSD và 6 HDD. Nhưng chúng ta chưa add disks

nào vào Virtual SAN.

Hướng dẫn cài centos 6.5 trên vmware config network năm 2024

Add license for VMware Virtual SAN

- Các b

n vào "Cluster-SVUIT > Manage > Configuration -->

Virtual SAN licensing

--

\> Assign License Key.." để

add key vSAN nhé.

Hướng dẫn cài centos 6.5 trên vmware config network năm 2024