Oxi hóa hoàn toàn 5.2 gam kim loại crom năm 2024

 • 1. HỌC VÙNG CAO 2.0 -Ad:DongHuuLee- CÁC PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY& KĨ THUẬT ÔN TỔNG LỰC TOÀN TẬP LÍ THUYẾT HÓA HỌC THI ĐẠI HỌC ( 250K– Bạn đọc liên hệ : 01629159224 Hoặc face : https://www.facebook.com/groups/210136082530524/)
 • 2. TỔNG ÔN TẬP LÍ THUYẾT HÓA HỌC HÓA HỌC VÔ CƠ
 • 3. Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 Bài 1. Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hoá học? A. Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, nguội. B. Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2. C. Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2. D. Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2. ( Trích câu 3 – Mã đề 825 – ĐHKA 2009) Cần biết • Kim loại trước Pb + HCl , H2SO4(loãng) →Muối (min) + H2 ↑ Phản ứng này luôn xảy ra bất luận HCl và H2SO4(loãng) là nóng hay nguội . Khái niệm nóng và nguội chỉ có tác dụng đối với HNO3 và H2SO4 đặc. • Hợp chất Fe2+ vừa là chất khử vừa là chất oxi hóa ( vì +2 là số oxi hóa trung gian của sắt), tính chất nào được bộc lộ là phụ thuộc vào đối tác phản ứng⇒khi gặp Cl2( chất oxi hóa mạnh) thì FeCl2 là chất khử,nên có phản ứng : FeCl2 + Cl2 →FeCl3 • Axit + Muối Ax ax Ax ax ax . . Muoi it moi la it yeu it Axit moi con it ban dau la it manh va khong Muoi moi A moi ↓ ⋅  ⋅ ↑ ↑ → → + i i • Các muối sunfua của kim loại từ Na đến trước Pb tan tốt trong axit HCl và H2SO4 loãng, còn các muối sunfua của kim loại từ Pb trở về sau : PbS; CuS; Ag2S... không tan trong HCl, H2SO4loãng ( nhưng vẫn tác dụng với HNO3 và H2SO4 đặc).Ví dụ: FeS + HCl →FeCl2+ H2S↑ CuS + HCl → CuCl2 + H2S↑ CuS + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO2 + H2O ( phản ứng xảy ra theo hướng oxi hóa – khử) Bài giải - Loại A vì : Fe + H2SO4 (loãng, nguội) →FeSO4 + H2. - Loại B vì: FeCl2 + Cl2 →FeCl3. - Loại C vì : CuCl2 + H2S →CuS↓ + HCl ⇒Chọn D vì : H2S + FeCl2 → FeS + HCl ( Do không thõa mãn điều kiện của phản ứng muối + axit đã nêu ở trên: FeS tan trong HCl). Bài 2. Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là: A. I, II và III. B. I, II và IV. C. I, III và IV. D. II, III và IV. ( Trích câu 4 – Mã đề 825 – ĐHKA 2009) Cần biết • Khi cho kim hai kim loại (KL-KL) hoặc kim loại và phi kim ( KL-PK) tiếp xúc nhau ( trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua dây dẫn) và cùng nằm trong một dung dịch chất điện li ( hoặc môi trường không khí ẩm) thì xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa. • Trong hiện tượng ăn mòn điện hóa: - môi trường điện li, giữ vai trò chứa chất oxi hóa và là môi trường để ion kim loại mạnh tan vào đó ) - kim loại nào mạnh hơn( người ta quy ước nó là cực âm hay catot) sẽ bị ăn mòn : cho e biến thành ion kim loại rồi tan vào môi trường điện li⇒tại catot (kim loại mạnh )xảy ra quá trình oxi hóa. - kim loại nào yếu hơn ( gọi là anot) không bị ăn mòn mà là ‘’kho’’ chứa e do kim loại mạnh chuyển sang, chất oxi hóa từ môi trường sẽ nhận e của kim loại mạnh tại đây ⇒tại anot xảy ra quá trình khử. • Đặc điểm của ăn mòn điện hóa: Tạo ra dòng điện một chiều vì trong suốt quá trình ăn mòn điện hóa electron của kim loại mạnh di chuyển liên tục và có hướng từ kim loại mạnh sang kim loại yếu rồi từ kim loại yếu đi vào chất oxi hóa nằm trong dung dịch chất điện li.
 • 4. Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 Bài giải Theo phân tích trên ⇒Fe muốn bị ăn mòn trước thì trong các cặp đó Fe phải là kim loại mạnh hơn ⇒đó là (I); (III); (IV) ⇒Chọn C. Bài 3. Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O và Al2O3; Cu và FeCl3; BaCl2 và CuSO4; Ba và NaHCO3. Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra dung dịch là A. 4. B. 2. C. 1. D. 3. ( Trích câu 6 – Mã đề 825 – ĐHKA 2009) Tóm tắt bài toán : có 4 hh rắn ( số mol các chất trong mối hh bằng nhau) 2 2 2 3 3 2 4 3 uS H O Na O Al O Cu FeCl BaCl C O Ba NaHCO +           →        i i i i chỉ thu được dd. Số hỗn hợp thỏa mãn = ? Cần biết • Oxit kim loại tan trong nước bao gồm oxit của kim loại kiềm và oxit của kim loại kiềm thổ.Cụ thể: Li2O, Na2O,K2O,CaO,BaO,SrO. M2O + H2O →2M(OH)n • Oxit kim loại tan đươc trong dung dịch bazơ gồm các oxit tan được trong nước đã nêu ở trên + oxit lưỡng tính. Cụ thể gồm :( Li2O, Na2O,K2O,CaO,BaO,SrO) + ( Al2O3 + ZnO + Cr2O3). M2O + H2O →2M(OH)n M2On +(8-2n) OH- →2MO2 (4-n)- +(4-n) H2O. • Các kim loại ( không tan trong nước) từ Cu trở về trước đều có khả năng kéo muối Fe3+ về muối Fe2+ . Bài giải Theo phân tích trên ⇒Đáp án C. Bài 4. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl loãng là: A. AgNO3, (NH4)2CO3, CuS. B. Mg(HCO3)2, HCOONa, CuO. C. FeS, BaSO4, KOH. D. KNO3, CaCO3, Fe(OH)3. ( Trích câu 14 – Mã đề 825 – ĐHKA 2009) Cần biết. 1. Axit tác dụng với muối . i Muối + Axit (mạnh) →Muối mới + axit mới ( yếu). Ngoại lệ: Các muối sunfua của kim loại tử Pb trở về sau không tan và không tác dụng với Axit HCl và H2SO4 loãng ( hai axit mạnh hay gặp).Tuy nhiên, các muối này vẫn tác dụng và tyan trong A.Loại 2 ( H2SO4 đặc ,HNO3) do chứa S2- là chất khử mạnhh. Ví dụ: CuS + HNO3 →Cu(NO3)2 + SO2 + NO2 + H2O. i Muối + Axit mạnh, không bay hơi ( H2SO4) → Muối mới + axit mạnh ,↑ (HCl,HNO3). iMuối Fe2+ ,Cu+ , S2- ,S-1 + A.Loại 2 → Mn+(max) + SPK + H2O. iMuối Fe3+ , S2- + A.loại 3 ( HI) →Fe2+ + S + I2 + H2O.
 • 5. Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 iBaSO4 và PbSO4 là hai muối không tan trong mọi axit. 2. Axit + Oxit kim loại. iLuật chung: Oxit kim loại + axit → Muối + H2O i Ngoại lệ : - FeO, Fe3O4,FexOy ,Cu2O,CrO + A.loại 2 →Mn+(max) + SPK + H2O. - Fe3O4 + HI →Fe2+ + I2 ↓ + H2O. 3.Axit + Bazơ iLuật chung: Axit + bazơ →Muối + H2O iNgoại lệ. - Fe(OH)2, Cr(OH)2 + A.loại 2 →Mn+(max) + SPK + H2O. - NH3 và các amin CxHyN + Axit →muối. - Amin CxHyN + HNO2 →ancol ( hoặc muối điazoni) + N2 + H2O. Bài giải Theo phân tích trên ta có : - Loại A vì có CuS không tác dụng với HCl. - Loại C vì có BaSO4 không tác dụng với HCl. - Loại D vì có KNO3 không tác dụng với HCl. ⇒chọn B. Bài 5. Cho phương trình hoá học: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O Sau khi cân bằng phương trình hoá học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO3 là A. 46x - 18y. B. 45x - 18y. C. 13x - 9y. D. 23x - 9y. ( Trích câu 15 – Mã đề 825 – ĐHKA 2009) Cần biết. Khi cân bằng các phản ứng oxi hóa phức tạp ( có số oxi hóa là biến số hoặc phân số), để xác định nhanh và chính xác số e cho và nhận cần lưu ý: iTăng – nhường (e), Giảm – thu(e). i Số e cho( viết bên phải) = số oxi hóa sau – số oxi hóa trước. i Số e nhận ( viết bên trái) = số oxi hóa trước – số oxi hóa sau. iNếu nguyên tố thể hiện tính khử hoặc tính oxi hóa mà có chỉ số phía dưới thì nhân chỉ số này vào hai vế của quá trình cho, nhận. Bài giải Theo phân tích trên ta có: 8 33 2 5 8 (5 2 )3 3 3 (3 ) 3 2 1. .(5 ) . y x x yFe Fe e y x N x e x N x + + + + × −× → × + × − ×+ − → ⇒Đáp án A. Bài 6.Thực hiện các thí nghiệm sau: (I) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4. (II) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S. (III) Sục hỗn hợp khí NO2 và O2 vào nước. (IV) Cho MnO2 vào dung dịch HCl đặc, nóng. (V) Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng. (VI) Cho SiO2 vào dung dịch HF. Số thí nghiệm có phản ứng oxi hoá - khử xảy ra là A. 3. B. 6. C. 5. D. 4. (Trích Câu 5- Mã đề 596 – ĐH khối A – 2010)
 • 6. Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 Cần biết • Trong một phản ứng oxi hóa – khử luôn có mặt đồng thời chất khử và chất oxi hoá. • Tính chất của một số chất: Chất Tính oxi hóa Tính khử Tác nhân SO2 Vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa S+4 KMnO4 Chất oxi hóa mạnh Mn+7 H2S Chỉ có tính khử mạnh S-2 Fe2O3 Chỉ có tính oxi hóa Fe+3 NO2 ≡N2O3.N2O5 Có tính khử N+4 O2 Chỉ có tính oxi hóa mạnh O0 H2SO4 đặc nóng Chỉ có tính oxi hóa mạnh S+6 MnO2 Có tính oxi hóa mạnh Mn+4 HCl Có tính khử yếu Cl- SiO2 Có tính oxi hóa HF không không Bài giải Theo sự phân tích trên nhận thấy (V) và (VI) không phải là phản ứng oxi hóa – khử vì không thõa mãn tiêu chí có đồng thời cả chất khử và chất oxi hóa : Fe2O3 + H2SO4 (đặc) →Fe2(SO4)3 + H2O SiO2 + HF →SiF4 + H2O ⇒Chọn D: (1) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O →K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4 (2) SO2 + 2H2S→3S + 2H2O (3) 4NO2 + O2 + 2H2O→4HNO3 (4) MnO2 + 4HClđặc 0 t C → MnCl2 + Cl2 + H2O Bài 7. Cho cân bằng: 2SO2 (k) + O2 (k) ⇄ 2SO3 (k). Khi tăng nhiệt độ thì tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2 giảm đi. Phát biểu đúng khi nói về cân bằng này là: A. Phản ứng nghịch toả nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ. B. Phản ứng thuận toả nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ. C. Phản ứng nghịch thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ. D. Phản ứng thuận thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ (Trích Câu 6- Mã đề 596 – ĐH khối A – 2010) Cần biết • Khi một hệ đang ở trạng thái cân bằng, chỉ khi có tác động từ bên ngoài vào cân bằng ( thay đổi nhiệt độ nồng độ hoặc áp suất) thì cân bằng mới bị phá vỡ và dịch chuyển theo nguyên lí : chiều dịch chuyển bên trong cân bằng đối lập với sự tác động từ bên ngoài. • Các thao tác xác định chiều dịch chuyển của cân bằng . - Bước 1: Xác định yếu tố bên ngoài cũng như chiều tác động vào cân bằng ( yếu tố này chính là câu đẫn của đề bài. Ví dụ khi tăng nhiệt độ….. thì yếu tố bên ngoài ở đây là nhiệt độ , còn chiều tác động ở đây là chiều tăng ). - Bước 2:Nhìn vào phản ứng thuận- nghịch đề cho xem chiều nào có thông tin ngược với ở bước 1 thì đó chính là chiều dịch chuyển bên trong cân bằng ( ví dụ : nếu bên ngoài tăng nhiệt độ thì trên phương trình ta phải tìm phản ứng làm giảm nhiệt độ.). - Chú ý: nếu ở bước 2 mà không tìm được phương trình( hoặc thuận hoặc nghịch) thỏa mãn thì chứng tỏ yếu tố bên ngoài ở bước 1 không ảnh hưởng tới cân bằng. hay nói cách khác, cân bằng không phụ thuộc, không bị ảnh hưởng bởi yếu tố ở bước 1. Bài giải Theo phân tích ở trên và bài cho nhận thấy: yếu tố bên ngoài tác động lên cân bằng là tăng nhiệt độ ⇒Bên trong, cân bằng sẽ dịch theo chiều giảm nhiệt độ.
 • 7. Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 Vì hh hh m M n = ⇒ Khi tăng nhiệt độ , tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2 giảm đi thì chứng tỏ số mol khí tăng lên ( vì mhh luôn không đổi do bảo toàn khối lượng). Tóm lại , theo bài ra khi tăng nhiệt độ số mol khí tăng lên, chứng tỏ khi tăng nhiệt độ cân bằng: 2SO2 (k) + O2 (k) ⇄ 2SO3 (k). dịch theo chiều nghịch , , ,A B C D → loại A,C và chiều nghịch là chiều thu nhiệt ⇒chiều thuận là chiều tỏa nhiệt ,B D →loại D. Vậy ,chọn B. Bài 8. Hỗn hợp khí nào sau đây không tồn tại ở nhiệt độ thường? A. H2 và F2. B. Cl2 và O2. C. H2S và N2. D. CO và O2. (Trích Câu 12- Mã đề 596 – ĐH khối A – 2010) Cần biết • Các chất muốn cùng tồn tại được với nhau trong cùng một hỗn hợp thì chúng phải không tương tác được với nhau. • Tất cả các halogen đều không tác dụng với O2. Bài giải Theo phân tích trên ⇒Chọn C. Bài 9. Nung nóng từng cặp chất sau trong bình kín: (1) Fe+S(r), (2) Fe2O3+CO(k), (3) Au+O2(k), (4) Cu+Cu(NO3)2(r), (5) Cu+KNO3(r), (6) Al+NaCl(r). Các trường hợp xảy ra phản ứng oxi hoá kim loại là: A. (1), (3), (6). B. (2), (3), (4). C. (1), (4), (5). D. (2), (5), (6). (Trích Câu 14- Mã đề 596 – ĐH khối A – 2010) Cần biết • Oxi hóa một chất là lấy electron của chất đó ⇒chất bị oxi hóa là chất khử. • O2 tác dụng với hầu hết kim loại (- Au,Pt) Bài giải Theo phân tích ở trên nhận thấy: - (2): Fe2O3 + CO không có sự tham gia của kim loại ⇒loại (2) , , ,A B C D → Loại B,D. - Au không tác dụng với O2 ⇒loại (3) ,A C → loại A. Vậy chọn C. Bài 10. Có các phát biểu sau: (1) Lưu huỳnh, photpho đều bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3. (2) Ion Fe3+ có cấu hình electron viết gọn là [Ar]3d5 . (3) Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí clo. (4) Phèn chua có công thức là Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. Các phát biểu đúng là: A. (1), (3), (4). B. (2), (3), (4). C. (1), (2), (3). D. (1), (2), (4). (Trích Câu 16- Mã đề 596 – ĐH khối A – 2010) Cần biết • C,S và P là những phi kim có tính oxi hóa mạnh. • Cr+6 có tính oxi hóa mạnh. • Phèn chua là muối sunfat kép ngậm nước của kali và nhôm : K2SO4 .Al2(SO4)3. 24H2O ≡K2Al2(SO4)4.24H2O ≡KAl(SO4)2.12H2O Nếu thay K+ bằng M+ = Na+ , Li+ , NH4 + thì gọi là phèn nhôm ( không gọi là phèn chua). (NH4)2SO4 .Al2(SO4)3. 24H2O ≡(NH4)2Al2(SO4)4.24H2O ≡NH4 .Al(SO4)2.12H2O Li2SO4 .Al2(SO4)3. 24H2O ≡Li2Al2(SO4)4.24H2O ≡Li.Al(SO4)2.12H2O Na2SO4 .Al2(SO4)3. 24H2O ≡Na2Al2(SO4)4.24H2O ≡Na .Al(SO4)2.12H2O Bài giải Theo phân tích trên phát biểu (4) sai : Phèn chua có công thức là Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O , , ,A B C D → loại A,B,D ⇒Chọn C. Bài 11. Các nguyên tố từ Li đến F, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì A. bán kính nguyên tử và độ âm điện đều tăng. B. bán kính nguyên tử tăng, độ âm điện giảm.
 • 8. Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 C. bán kính nguyên tử giảm, độ âm điện tăng. D. bán kính nguyên tử và độ âm điện đều giảm. (Trích Câu 30- Mã đề 596 – ĐH khối A – 2010) Cần biết • Mọi quy luật của một chu kỳ do điện tích hạt nhân quyết định : trong một chu kỳ ,đi từ trái sang phải ,số lớp không đổi nhưng điện tích hạt nhân tăng lên làm lực hút tĩnh điện giữa hạt nhân với e cũng tăng lên. • Hệ quả: Các đại lượng Bán kính Độ âm điện Tính kim loại ( tính khử) Tính phi kim ( tính oxi hóa) Năng lượng ion hóa Quy luật biến đổi trong chu kỳ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ • Ghi chú; các quy luật trong một nhóm chính do bán kính nguyên tử quyết định và biến đổi một cách đối nghịch với các quy luật trong một chu kì. Bài giải Theo phân tích ở trên ⇒chọn C: bán kính nguyên tử giảm, độ âm điện tăng Bài 12. Các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3 là: A. CuO, Al, Mg. B. Zn, Cu, Fe. C. MgO, Na, Ba. D. Zn, Ni, Sn. (Trích Câu 44- Mã đề 596 – ĐH khối A – 2010) Cần biết • Khác với các kim loại muốn tác dụng được với HCl, H2SO4 loãng phải là kim loại đứng trước H , các oxit kim loại luôn tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng theo phản ứng : MxOy +2y H+ (của HCl và H2SO4 loãng) →x 2 y x M + + yH2O • Dung dịch HCl hoặc H2SO4 loãng chỉ tác dụng được với kim loại trước H. 2M + 2nH+ (của HCl và H2SO4 loãng) →2Mn+(min) + nH2 ↑ • Khi cho các oxit kim loại vào các dung dịch muối( có thể coi là hỗn hợp gồm muối và H2O) thì chỉ có oxit của kim loại kiềm ( Na2O,K2O) và oxit của kim loại kiềm thổ ( CaO,BaO) có phản ứng ( phản ứng với H2O của dung dịch) . Các oxit còn lại không có khả năng phản ứng . Chẳng hạn ,khi cho Na2O và dung dịch CuSO4 thì : Ban đầu : Na2O + H2O(của dd) →2NaOH Sau đó : NaOH + CuSO4 →Cu(OH)2 ↓ + Na2SO4 Chú ý : Al2O3, ZnO ,Cr2O3 bình thường không phản ứng , nhưng nếu dung dịch có môi trường bazơ ( môi trường này có từ ban đầu hoặc mới tạo ra do các phản ứng khác) thì các oxit này tham gia phản ứng( với bazơ )và tan . • Phản ứng giữa kim loại không tan trong nước và muối xảy ra theo quy tắc α .Kinh nghiệm để nhớ quy tắc này thường là : kim loại đứng trước phản ứng được với muối của kim loại đứng sau. Bài giải Theo phân tích ở trên ta có : - Cu không tác dụng được với dung dịch HCl , , ,A B C D → loại B. - CuO và MgO không tác dụng dược với dd AgNO3 , ,A C D → loại A,C. ⇒chọn D. Bài 13. Trong phản ứng: K2Cr2O7 + HCl → CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng. Giá trị của k là A. 4/7. B. 1/7. C. 3/14. D. 3/7. (Trích Câu 45- Mã đề 596 – ĐH khối A – 2010) Cần biết • Trong phản ứng oxi hóa – khử, chất tham gia phản ứng mà mọi nguyên tố thuộc chất đó đều không bị thay đổi số oxi hóa thì ta nói chất đó đóng vai trò là môi trường. • Trong nhiều phản ứng oxi hóa –khử , một chất vừa đóng vai trò là chất khử ( hoặc chất oxi hóa) vừa đóng vai trò là chất môi trường.
 • 9. Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 • Khái niệm chất môi trường chỉ tồn tại đối với các phản ứng xảy ra trong dung dịch. • Để xác định chất môi trường trong các phản ứng oxi hóa – khử, ta thường làm những bước sau : - Bước 1 : Cân bằng phản ứng đã cho theo phương pháp thường dùng là thăng bằng electron ( tuy nhiên,nên học cách cân bằng nhẩm : tăng –tiến, Giảm –lùi, đếm nguyên tố lùi, đếm H, đếm kim loại.) - Bước 2 : dựa vào phản ứng vừa cân bằng được, tính số lượng phân tử của chất ở bên trái của phản ứng mà không bị thay đổi số oxi hóa ⇒Đó chính là số lượng phân tử đóng vai trò chất môi trường. Bài giải - Sau khi cân bằng, phản ứng đã cho trở thành : K2Cr2O7 +14HCl →2CrCl3 + 3Cl2 + 2KCl + 7H2O - Nhìn vào phản ứng ta thấy : Trước phản ứng, có 14Cl- , sau phản ứng chỉ có 6Cl0 ⇒chỉ có 6Cl- /14Cl- đóng vai trò là chất khử ( 6Cl-1 →3Cl2 0 + 6e) , còn 8Cl- đóng vai trò là môi trường mà 1HCl có 1Cl- nên trong phản ứng trên trong tổng số 14 phân tử HCl thì có 6 phân tử HCl đóng vai trò là chất khử , 8 phân tử HCl đóng vai trò là môi trường 6 3 14 7 k⇒ = = .Chọn D. Bài 14. Trong số các nguồn năng lượng: (1) thủy điện, (2) gió, (3) mặt trời, (4) hoá thạch; những nguồn năng lượng sạch là: A. (1), (3), (4). B. (2), (3), (4). C. (1), (2), (4). D. (1), (2), (3). (Trích Câu 56- Mã đề 596 – ĐH khối A – 2010) Cần biết • Khi giải bằng phương pháp loại trừ, cần quan sát nhanh những điểm giống và khác nhau giữa các đáp án để loại trừ cho nhanh. Bài giải Một trong những cách giải bằng loại trừ bài này là : - Từ , , ,A B C D → ta thấy cả A,B,C đều có (4) ⇒Tập chung vào phát biểu (4) và thấy (4) sai ⇒loại A,B,C. - Chọn D. Bài 15. Phương pháp để loại bỏ tạp chất HCl có lẫn trong khí H2S là: Cho hỗn hợp khí lội từ từ qua một lượng dư dung dịch A. Pb(NO3)2. B. NaHS. C. AgNO3. D. NaOH. (Trích Câu 4- Mã đề 174 – ĐH khối B – 2010) Cần biết Nguyên tắc loại bỏ tạp chất bằng phương pháp hóa học là hóa chất được dùng phải thỏa mãn hai tiêu chí : -Tác dụng được với tạp chất. - Không tác dụng được với chất cần làm sạch. Điều này giống như, hóa chất muốn được chọn làm thuốc cỏ thì phải thỏa mãn tiêu chí là diệt được cỏ nhưng không được diệt lúa!!! Bài giải Theo phân tích ở trên ⇒ chọnB vì : HCl(tạp chất) + NaHS →NaCl + H2S↑ H2S + NaHS →Không phản ứng. - Loại A vì Pb(NO3)2 không tác dụng được với tạp chất HCl ( do không sinh ra chất kết tủa, chất bay hơi hoặc chất điện li yếu). - Loại C,D vì cả tạp chất và chất cần làm sạch đều tác dụng : HCl + AgNO3 →AgCl↓ + HNO3 AgNO3 + H2S →Ag2S↓ + HNO3 ( Các muối sunfua của kim loại từ Pb về sau không tan trong tất cả các axit loãng). HCl + NaOH →NaCl + H2O H2S + NaOH →NaHS + H2O hoặc →Na2S + H2O.
 • 10. Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 ( Loại muối tạo ra phụ thuộc vào tỉ lệ mol NaOH : H2S) Bài 16. Phát biểu nào sau đây không đúng khi so sánh tính chất hóa học của nhôm và crom? A. Nhôm và crom đều bị thụ động hóa trong dung dịch H2SO4 đặc nguội. B. Nhôm có tính khử mạnh hơn crom. C. Nhôm và crom đều phản ứng với dung dịch HCl theo cùng tỉ lệ về số mol. D. Nhôm và crom đều bền trong không khí và trong nước. (Trích Câu 5- Mã đề 174 – ĐH khối B – 2010) Cần biết • Với những câu hỏi trắc nghiệm lí thuyết mang tính chất liệt kê thông tin của nhiều chất thì phương pháp giải nhanh nhất là phương pháp loại trừ. • Nguyên tắc của phương pháp loại trừ là tìm 3 phương án ngược với yêu cầu của đề đem bỏ đi ⇒Phương án còn lại là phương án được lựa chọn ( mặc dù kiến thức của phương án này có thể người học cũng không biết!!! ). • Cr là kim loại có nhiều tính chất tương đồng với Fe và Al: - Giống Fe, Cr khi tác dụng với HCl, H2SO4 loãng thể hiện hóa trị thấp( hóa trị 2), khi tác dụng với HNO3, H2SO4 đặc,O2 thể hiện hóa trị cao ( Hóa trị 3). - Giống Al và Fe , Cr bị thụ động trong HNO3 và H2SO4 đặc nguội. - Giống Al, Cr bền trong không khí và nước do có lớp oxit bền trên bề mặt bảo vệ. - Cr2O3 và Cr(OH)3 giống Al2O3 và Al(OH)3 đều là hợp chất lưỡng tính( chú ý CrO là oxit bazo còn CrO3 là oxit axit). Bài giải Theo phân tích ở trên ⇒Vì A,B,D là câu đúng ⇒Chọn C ( Vì đề yêu cầu chọn câu không đúng). Giải thích; 2Al + 6HCl →2AlCl3 + 3H2 3HCl Al n n ⇒ = Cr + 2HCl →CrCl2 + H2 2HCl Zn n n ⇒ = Bài 17. Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là A. 4. B. 7. C. 5. D. 6. (Trích Câu 8- Mã đề 174 – ĐH khối B – 2010) Cần biết • Muối axit + Axit mạnh → Muối mới + axit mới. ( Chỉ có muối hiđrosunfat không tham gia phản ứng này). • Muối axit + Bazơ tan → Muối trung hòa + H2O ( phản ứng này luôn xảy ra và có bao nhiêu kim loại thì tạo ra bấy nhiêu muối trung hòa ) • Muối axit + Muối khác →2 muối mới Phản ứng chỉ xảy ra khi sản phẩm có chất : ↓  ↑  →← Chú ý : Muối hiđrosunfat có vai trò là một axit mạnh . Ví dụ: phản ứng NaHSO4 + Na2CO3 không phải là muối + muối mà là axit mạnh ( HNaSO4 ) + Muối. • Tính tan của một số muối quan trọng: - Tất cả các muối axit đều tan. - Tất cả các muối chứa Cl đều tan ( - AgCl). - Tất cả các muối chứa N đều tan. - Tất cả các muối chứa Na, K đều tan.
 • 11. Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 - Tất cả các muối chứa SO4 2- đều tan ( - BaSO4 và PbSO4) Bài giải Theo phân tích trên ta thấy, các chất tạo kết tủa với dung dịch Ba(HCO3)2 bao gồm : NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2 và H2SO4 ⇒Đáp án D. Giải thích: Ba(HCO3)2 +CaCl2 →không xảy ra Ba(HCO3)2 +Ca(NO3)2 →Không xảy ra Ba(HCO3)2 +NaOH →BaCO3 ↓ + Na2CO3 + H2O Ba(HCO3)2 +Na2CO3 →BaCO3 ↓ + NaHCO3 Ba(HCO3)2 +KHSO4 →BaSO4 ↓ +K2SO4 + CO2 ↑ + H2O Ba(HCO3)2 + Na2SO4 →BaSO4 ↓ + NaHCO3 Ba(HCO3)2 +Ca(OH)2 →BaCO3 ↓ +CaCO3 ↓ +2H2O Ba(HCO3)2 +H2SO4 →BaSO4 ↓ +2CO2+2H2O Ba(HCO3)2 +2HCl →BaCl2 +2 CO2 + 2H2O Bài 18. Các chất mà phân tử không phân cực là: A. HBr, CO2, CH4. B. Cl2, CO2, C2H2. C. NH3, Br2, C2H4. D. HCl, C2H2, Br2. (Trích Câu 11- Mã đề 174 – ĐH khối B – 2010) Cần biết • Một phân tử không phân cực khi: Tất cả các liên kết trong phân tử đó không phân cực hoặc trong phân tử đó có các liên kết phân cực nhưng véc tơ tổng hợp của các liên kết phân cực đó là véc tơ 0 Ví dụ : Br – Br hay O= C= O • Một phân tử phân cực khi: trong phân tử đó có liên kết phân cực và véc tơ tổng hợp của các liên kết phân cực đó ≠ véc tơ 0 . Ví dụ : H – Br hay O= C • Với những câu hỏi trắc nghiệm lí thuyết mang tính chất liệt kê thông tin của nhiều chất thì phương pháp giải nhanh nhất là phương pháp loại trừ. • Nguyên tắc của phương pháp loại trừ là tìm 3 phương án ngược với yêu cầu của đề đem bỏ đi ⇒Phương án còn lại là phương án được lựa chọn ( mặc dù kiến thức của phương án này có thể người học cũng không biết!!! ). Bài giải Theo phân tích trên ta có: - HBr là phân tử phân cực ⇒loại A. - NH3 là phân tử phân cực ⇒ loại C - HCl là phân tử phân cực ⇒Loại D ⇒chọn B. Bài 19: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Trong các dung dịch: HCl, H2SO4, H2S có cùng nồng độ 0,01M, dung dịch H2S có pH lớn nhất.
 • 12. Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 B. Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch CuSO4, thu được kết tủa xanh. C. Dung dịch Na2CO3 làm phenolphtalein không màu chuyển sang màu hồng. D. Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch AlCl3, thu được kết tủa trắng. (Trích Câu 14- Mã đề 174 – ĐH khối B – 2010) Cần biết • pH = - lg H +   ⇒  dung dịch có nồng độ H+ càng lớn thì pH càng bé và ngược lại, dung dịch có nồng độ H+ càng bé thì pH càng lớn. • Cu(OH)2 , Zn(OH)2 ,AgOH mới sinh tan được trong dung dịch NH3 dư: [ ]2 3 3 4 2( ) 4 ( ) ( )Cu OH NH Cu NH OH+ → [ ]2 3 3 4 2( ) 4 ( ) ( )Zn OH NH Zn NH OH+ → [ ]3 3 22 ( )AgOH NH Ag NH OH+ → Al(OH)3 không có khả năng tạo phức với NH3 : 3 3( )Al OH NH+ → không xảy ra. ⇒ nên Al(OH)3 không tan mà kết tủa trong NH3. • Muối tạo ra bởi axit mạnh và bazơ yếu bị thủy phân một phần ra môi trường axit. Ví dụ: FeCl3 +3 H2O →← Fe(OH)3 ↓ + 3HCl(tạo môi trường axit) Ngược lại, muối tạo bới axit yếu và bazơ mạnh bị thủy phân một phần và tạo ra môi trường bazơ. Ví dụ: Na2CO3 + H2O →← H2CO3 + NaOH(tạo ra môi trường bazơ) Vậy quy luật chung của sự thủy phân muối là: cái gì mạnh thì tạo ra môi trường đó. • Với những câu hỏi trắc nghiệm lí thuyết mang tính chất liệt kê thông tin của nhiều chất thì phương pháp giải nhanh nhất là phương pháp loại trừ. • Nguyên tắc của phương pháp loại trừ là tìm 3 phương án ngược với yêu cầu của đề đem bỏ đi ⇒Phương án còn lại là phương án được lựa chọn ( mặc dù kiến thức của phương án này có thể người học cũng không biết!!! ). Bài giải Theo phân tích ở trên ta thấy: - H2S là axit yếu nên có H +    nhỏ nhất nên pH lớn nhất ⇒A đúng. - dd Na2CO3 là muối của bazơ mạnh ( NaOH) và axit yếu ( H2CO3) nên khi bị thủy phân tạo môi trường bazơ ⇒làm phenolphthalein chuyển sang màu hồng ⇒C đúng. - Khi cho NH3 vào dung dịch AlCl3 thì có phản ứng : AlCl3 + 4 3 2 NH OH NH H O+ →Al(OH)3 ↓ +NH4Cl 3 3( )Al OH NH+ → không xảy ra. ⇒thu được kết tủa trắng⇒D đúng. Vậy câu không đúng là B ⇒Chọn B. Bài 20. Cho dung dịch X chứa KMnO4 và H2SO4 (loãng) lần lượt vào các dung dịch : FeCl2, FeSO4, CuSO4, MgSO4, H2S, HCl (đặc). Số trường hợp có xảy ra phản ứng oxi hoá - khử là A. 3 B. 5 C. 4 D. 6 (Trích Câu 25- Mã đề 174 – ĐH khối B – 2010) Cần biết • Cách dự đoán một chất mang tính khử hay tính oxi hóa . - Chất chứa nguyên tố đang ở trạng thái oxi hóa thấp nhất chỉ thể hiện tính khử. Hay gặp là kim loại M, S-2 , S-1 , I- , Cl- ,H2, NH3, H2S.
 • 13. Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 - Chất chứa nguyên tố ở trạng thái oxi hóa cao nhất chỉ thể hiện tính oxi hóa. Hay gặp iom kim loại Mn+ của kim loại sau Mg, HNO3, H2SO4 đặc, KMnO4, O2, O3,F2. - Chất chứa nguyên tố ở trạng thái oxi hóa trung gian thì vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa ( phụ thuộc vào đối tác mà nó sẽ thể hiện tính chất nào trong hai tính chất đó). Hay gặp là : S,SO2, CO, Fe2+ , 8 3 Fe + Cr2+ . Tuy nhiên, 8 3 Fe + ,CO Và Fe2+ thiên về tính khử nhiều hơn... • Điều kiện cần để có phản ứng oxi hóa – khử là phải có một chất khử và một chất oxi hóa. • Sản phẩm của quá trình khử KMnO4 phụ thuộc vào môi trường. Cụ thể : 2 2 4 2 4 2 OH H H O K MnO KMnO Mn MnO − + + + →  → →  → ↓ • Khi viết phương trình của một phản ứng oxi hóa – khử để viết đúng sản phẩm chúng ta cần thực hiện ba bước sau : - Bước 1 : Chất khử thì sau phản ứng phải cho số oxi hóa của nó tăng lên, chất oxi hóa thì sau phản ứng phải cho số oxi hóa của nó giảm xuống( cho tăng lên và giảm xuống về những số oxi hóa quen thuộc của nguyên tố đó) - Bước 2 : Với các nguyên tố không có sự thay đổi số oxi hóa chúng ta tự điều chuyển chúng về các hợp chất phù hợp sao cho bảo toàn nguyên tố ở hai vế là được. - Bước 3 : Cân bằng phản ứng theo phương pháp thăng bằng e kinh nghiệm ( tăng - tiến, giảm- lùi, cân bằng nguyên tố giảm, cân bằng H, cân bằng kim loại). Bài giải - Do trong KMnO4 có chứa nguyên tố đang ở trạng thái oxi hóa cao nhất : Mn+7 ⇒KMnO4 là chất oxi hóa. - Vì KMnO4 là chất oxi hóa nên đối tác phản ứng với nó phải có tính khử ⇒Từ các chất đề cho suy ra chỉ có thể là :FeCl2 (chứa Fe2+ ) , FeSO4( chứa Fe2+ ) , H2S( chứa S2- ) và HCl ( chứa Cl- ) ⇒Chọn C. Các phản ứng minh họa: 5Fe2+ + MnO- 4 + 8H+ →5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O 5H2S +6 MnO4 - + 18H+ →5SO2 + 6Mn2+ + 14H2O 10Cl- + 2MnO4 - + 16H+ →5Cl2 0 + 2Mn2+ + 8H2O Bài 21. Có 4 dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Ni. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là A. 1 B. 4 C. 3 D. 2 (Trích Câu 30- Mã đề 174 – ĐH khối B – 2010) Cần biết • Phản ứng giữa kim loại không tan trong nước với các dung dịch muối xảy ra theo quy tắc α . • Hiện tượng ăn mòn điện hóa xảy ra khi có hai chất khử ( thường là hai kim loại ) tiếp xúc với nhau và hai kim loại phải nằm trong dung dịch hoặc nằm ngoài không khí ẩm ( môi trường điện li, giữ vai trò chứa chất oxi hóa và là môi trường để ion kim loại mạnh tan ra ).Khi đó kim loại nào mạnh hơn sẽ bị ăn mòn ( là cực âm – cho e biến thành ion kim loại rồi tan vào môi trường điện li) kim loại nào yếu hơn không bị ăn mòn ( là ‘’kho’’ chứa e do kim loại mạnh chuyển sang, chất oxi hóa từ môi trường sẽ nhận e của kim loại mạnh tại đây). Bài giải Theo phân tích trên ta có : - Với ZnCl2 : Ni không phản ứng được ⇒Không thõa mãn điều kiện có hai kim loại tiếp xúc nhau ⇒Loại. - Với FeCl3: có xảy ra phản ứng Ni + FeCl3 →NiCl2 + FeCl2 ( theo quy tắc α )⇒Cũng không thõa mãn điều kiện có hai kim loại tiếp xúc nhau⇒Loại.
 • 14. Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 - Với CuSO4 và AgNO3 thì Ni đều phản ứng được và tạo ra kim loại bám trên thanh Ni : Ni + CuSO4 → NiSO4 + Cu(bám trên thanh Ni) Ni + AgNO3 →Ni(NO3)2 + Ag (bám trên thanh Ni) ⇒thõa mãn điều kiện có hai kim loại tiếp xúc nhau . ⇒ chọn D. Bài 22 Cho các cân bằng sau (I) 2HI (k) H2 (k) + I2 (k) ; (II) CaCO3 (r) CaO (r) + CO2 (k) ; (III) FeO (r) + CO (k) Fe (r) + CO2 (k) ; (IV) 2SO2 (k) + O2 (k) 2SO3 (k) Khi giảm áp suất của hệ, số cân bằng bị chuyển dịch theo chiều nghịch là A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 (Trích Câu 34- Mã đề 174 – ĐH khối B – 2010) Cần biết • Áp suất là do chất khí gây ra ⇒ Chỉ có chất khí mới liên quan đến áp suất. • Khi một hệ đang ở trạng thái cân bằng, chỉ khi có tác động từ bên ngoài vào cân bằng ( thay đổi nhiệt độ nồng độ hoặc áp suất) thì cân bằng mới bị phá vỡ và dịch chuyển theo nguyên lí : chiều dịch chuyển bên trong cân bằng đối lập với sự tác động từ bên ngoài. • Các thao tác xác định chiều dịch chuyển của cân bằng . - Bước 1: Xác định yếu tố bên ngoài cũng như chiều tác động vào cân bằng ( yếu tố này chính là câu đẫn của đề bài. Ví dụ khi giảm áp suất….. thì yếu tố bên ngoài ở đây là áp suất, còn chiều tác động ở đây là chiều giảm). - Bước 2:Nhìn vào phản ứng thuận nghịch đề cho xem chiều nào có thông tin ngược với ở bước 1 thì đó chính là chiều dịch chuyển bên trong cân bằng ( ví dụ : nếu bên ngoài giảm áp suất thì trên phương trình ta phải tìm phản ứng làm tăng áp suất). - Chú ý: nếu ở bước 2 mà không tìm được phương trình( hoặc thuận hoặc nghịch) thỏa mãn thì chứng tỏ yếu tố bên ngoài ở bước 1 không ảnh hưởng tới cân bằng. hay nói cách khác, cân bằng không phụ thuộc, không bị ảnh hưởng bởi yếu tố ở bước 1. Bài giải Theo phân tích ở trên ta có yếu tố bên ngoài tác động lên các cân bằng là giảm áp suất ⇒Bên trong các cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều phản ứng làm tăng áp suất tức làm tăng số mol khí . - Xét cân bằng (I) nhận thấy cân bằng không bị dịch chuyển vì lượng khí hai bên bằng nhau. - Xét cân bằng (II) nhận thấy cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận. - Xét cân bằng (III) nhận thấy cân bằng không bị dịch chuyển. - Xét cân bằng (IV) nhận thấy cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch. Vì đề yêu cầu tìm số cân bằng bị di chuyển theo chiều nghịch ⇒ chọn D. Bài 23Cho sơ đồ chuyển hoá : 3 4 2 5 H POKOH KOH P O X Y Z++ + → → → Các chất X, Y, Z lần lượt là : A. K3PO4, K2HPO4, KH2PO4 B. KH2PO4, K2HPO4, K3PO4 C. K3PO4, KH2PO4, K2HPO4 D. KH2PO4, K3PO4, K2HPO4 (Trích Câu35- Mã đề 174 – ĐH khối B – 2010) Cần biết • Với muối của axit yếu thì : - Muối axit + bazơ → làm giảm H trong muối + H2O - Muối + Axit đó → làm tăng H trong muối. • Với những câu hỏi trắc nghiệm lí thuyết mang tính chất liệt kê thông tin của nhiều chất thì phương pháp giải nhanh nhất là phương pháp loại trừ. • Nguyên tắc của phương pháp loại trừ là tìm 3 phương án ngược với yêu cầu của đề đem bỏ đi ⇒Phương án còn lại là phương án được lựa chọn ( mặc dù kiến thức của phương án này có thể người học cũng không biết!!! ).
 • 15. Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 Bài giải Theo phân tích trên ta có: - Vì X + H3PO4 ⇒X phải là muối trung hòa K3PO4 hoặc muối axit K2HPO4 và Y phải là muối axit , , ,A B C D → Loại B,D - Vì Y + KOH → Z nên số H trong Y phải nhiều hơn trong Z ,A C → loại A. ⇒ chọn C. Bài 24. Cho các cặp chất với tỉ lệ số mol tương ứng như sau : (a) Fe3O4 và Cu (1:1) (b) Sn và Zn (2:1) (c) Zn và Cu (1:1) (d) Fe2(SO4)3 và Cu (1:1) (e) FeCl2 và Cu (2:1) (g) FeCl3 và Cu (1:1) Số cặp chất tan hoàn toàn trong một lượng dư dung dịch HCl loãng nóng là A. 4 B. 2 C. 3 D. 5 (Trích Câu 42- Mã đề 174 – ĐH khối B – 2010) Cần biết • Phản ứng giữa kim loại không tan trong nước với muối xảy ra theo quy tắc α nên Cu không phản ứng được với muối của kim loại đứng trước nó trừ một ngoại lệ: Cu có khả năng tan được trong dung dịch muối Fe3+ do : Cu +2 Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+ • Cu không tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng. Bài giải Theo phân tích ở trên nhận thấy: Cặp (c) và (e) : Cu còn nguyên ⇒loại D. Ở các cặp(a),(b),(d) và (g) thấy ở (g) Cu còn ( viết phản ứng ra và làm một phép toán là thấy) ⇒ chọn C. Bài 25.Cho một số nhận định về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí như sau : (1) Do hoạt động của núi lửa (2) Do khí thải công nghiệp, khí thải sinh hoạt (3) Do khí thải từ các phương tiện giao thông (4) Do khí sinh ra từ quá trình quang hợp cây xanh (5) Do nồng độ cao của các ion kim loại : Pb2+ , Hg2+ , Mn2+ , Cu2+ trong các nguồn nước Những nhận định đúng là : A. (1), (2), (3) B. (2), (3), (5) C. (1), (2), (4) D. (2), (3), (4) (Trích Câu 47- Mã đề 174 – ĐH khối B – 2010) Bài giải Cần biết • Với những câu hỏi trắc nghiệm lí thuyết mang tính chất liệt kê thông tin của nhiều chất thì phương pháp giải nhanh nhất là phương pháp loại trừ. • Nguyên tắc của phương pháp loại trừ là tìm 3 phương án ngược với yêu cầu của đề đem bỏ đi ⇒Phương án còn lại là phương án được lựa chọn ( mặc dù kiến thức của phương án này có thể người học cũng không biết!!! ). Bài giải -Phản ứng quang hợp của cây xanh là : CO2 + H2O diep luc → (C6H10O5)n + O2 ↑ ⇒(4) là phát bểu sai , , ,A B C D → loại C,D. - Đề bài đề cập đến việc ô nhiễm đến môi trường không khí trong khi đó phát biểu (5) lại đề cập đến môi trường nước, mặt khác các ion trong nước làm sao bay hơi vào không khí được nên phát biểu (5) sai ,A B → loại B. ⇒chọn A. Bài 26. Để đánh giá sự ô nhiễm kim loại nặng trong nước thải của một nhà máy, người ta lấy một ít nước, cô đặc rồi thêm dung dịch Na2S vào thấy xuất hiện kết tủa màu vàng. Hiện tượng trên chứng tỏ nước thải bị ô nhiễm bởi ion
 • 16. Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 A. Fe2+ . B. Cu2+ . C. Pb2+ . D. Cd2+ . (Trích Câu 55- Mã đề 174 – ĐH khối B – 2010) Cần biết • Cách nhận biết muối sunfua ( S2- ) trong dung dịch: dùng muối tan của kim loại nặng hóa trị 2 ( thường là muối nitrat): M2+ + S2- → MS↓ • Các muối sunfua không tan thường có màu đen riêng CdS lại có màu vàng. • Các muối sunfua của kim loại từ Pb trở về sau không tan trong axit HCl, H2SO4 loãng..(Tuy nhiên vẫn tan trong HNO3 đặc và H2SO4 đặc theo quan điểm oxi hóa – khử với tác nhân khử là S2- và có thể là cả Fe2+ hoặc Cu+ ) Bài giải Theo phân tích trên ta có nước thải bị ô nhiễm bởi ion Cd2+ ⇒Chọn D. Cd2+ + S2- → CdS↓ vàng Bài 27. Cho sơ đồ chuyển hóa: Fe3O4 + dung dịch HI (dư) → X + Y + H2O Biết X và Y là sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hóa. Các chất X và Y là A. Fe và I2. B. FeI3 và FeI2. C. FeI2 và I2. D. FeI3 và I2. (Trích Câu 58- Mã đề 174 – ĐH khối B – 2010) Cần biết • Fe3O4 2 4 3 2 4 , ( ) 2 3 2 2 2 2 4 3, ( ) 3 2 2 2 2 2 2 , , , , . , , HCl H SO l HNO H SO dăc HI Fe Fe H O NO NO N O N NH NO Fe Spk H O SO S H S Fe I H O + + + + + + → + +   → → + +  → + + Bài giải Theo phân tích ở trên ⇒đáp án C : Fe3O4 + dung dịch HI (dư) → FeI2 + I2 + H2O Bài 28. Chất rắn X phản ứng với dung dịch HCl được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Y, ban đầu xuất hiện kết tủa xanh, sau đó kết tủa tan, thu được dung dịch màu xanh thẫm. Chất X là A. FeO B. Fe C.CuO D.Cu (Trích Câu 1- Mã đề 516 – CĐ khối A – 2010) Cần biết • Cu(OH)2 , Zn(OH)2 ,AgOH mới sinh tan được trong dung dịch NH3 dư: [ ]2 3 3 4 2( ) 4 ( ) ( )Cu OH NH Cu NH OH+ → [ ]2 3 3 4 2( ) 4 ( ) ( )Zn OH NH Zn NH OH+ → [ ]3 3 22 ( )AgOH NH Ag NH OH+ → Al(OH)3 không có khả năng tạo phức với NH3 nên không tan mà kết tủa. 3 3( )Al OH NH+ → không xảy ra. Bài giải - Cu không tan trong HCl , , ,A B C D → loại D. - Theo phân tích ở trên ⇒ Loại A,B ⇒ chọn C. Bài 29. Cho biết thứ tự từ trái sang phải của các cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá (dãy thế điện cực chuẩn) như sau : Zn2+ /Zn ; Fe2+ /Fe; Cu2+ /Cu; Fe3+ /Fe2+ ; Ag+ /Ag Các kim loại và ion đều phản ứng được với ion Fe2+ trong dung dịch là
 • 17. Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 A. Zn, Cu2+ B. Ag, Fe3+ C. Ag, Cu2+ D. Zn, Ag+ (Trích Câu 8- Mã đề 516 – CĐ khối A – 2010) Cần biết • Trong dung dịch, các muối tan tồn tại ở dạng ion ⇒ Phản ứng giữa các kim loại không tan trong nước với dung dịch muối thực chất là phản ứng giữa kim loại và các ion kim loại có trong dung dịch. • Cơ sở để xác định xem phản ứng giữa kim loại và ion kim loại( ví dụ Fe và Zn2+ ) hoặc giữa ion kim loại với ion kim loại( ví dụ Ag+ và Fe3+ ) có xảy ra hay không và nếu xảy ra thì sản phẩm thu được là những chất nào , ta phải dùng quy tắc α với các bước cơ bản sau: - Xác định cặp oxi hóa – khử chứa kim loại bài cho. - Xác định cặp oxi hóa – khử chứa ion kim loại trong muối bài cho. - Sắp xếp các cặp vừa xác định được theo đúng vị trí của chúng trong dãy điện hóa ( cặp nào đứng trước viết trước, cặp nào đứng sau viết sau). - Sử dụng quy tắc anpha sẽ biết được phản ứng xảy ra giữa hai cặp. Bài giải Theo phân tích ở trên thì Các kim loại và ion đều phản ứng được với ion Fe2+ trong dung dịch là Zn và Ag+ ⇒Chọn D. Bài 30. Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử H2O là liên kết A. cộng hoá trị không phân cực B. hiđro C. ion D. cộng hoá trị phân cực (Trích Câu 14- Mã đề 516 – CĐ khối A – 2010) Cần biết • Có hai cách phân loại liên kết hóa học: - Cách 1: dựa vào tính chất của hai nguyên tố tham gia liên kết. Cụ thể + liên kết giữa hai nguyên tử phi kim – phi kim giống nhau là liên kết cộng hóa trị không phân cực. + liên kết giữa hai nguyên tử phi kim – phi kim khác nhau là liên kết cộng hóa trị phân cực. + liên kết giữa các nguyên tử kim loại – kim loại trong tinh thể kim loại ( đơn chất kim loại hay nói gọn là trong kim loại )là liên kết kim loại. + liên kết giữa phi kim – kim loại là liên kết ion. - Cách 2: dựa vào hiệu độ âm điện của hai nguyên tử tham gia liên kết. Cụ thể: χ∆ 0 0,4 →  (0,4 1,7→ ] > 1,7 Loại liên kết Cộng hóa trị không cực Liên kết cộng hóa trị có cực Liên kết ion • Chú ý: -Dùng cách 1 khi đề bài không cho độ âm điện của các nguyên tố - Dùng cách 2 khi đề bài cho độ âm điện của các nguyên tố - Nếu trong một phân tử có nhiều liên kết thì có thể trong phân tử đó sẽ có nhiều loại liên kết ⇒Để xét đầy đủ ta phải vẽ CTCT của chất đó ra rồi xét từng liên kết. Bài giải Theo sự phân tích ở trên ta có đáp án đúng là D. Bài 31. Phát biểu nào sau đây đúng ? A. Dung dịch NaF phản ứng với dung dịch AgNO3 sinh ra AgF kết tủa B.Iot có bán kính nguyên tử lớn hơn brom C. Axit HBr có tính axit yếu hơn axit HCl D. Flo có tính oxi hoá yếu hơn clo (Trích Câu 17- Mã đề 516 – CĐ khối A – 2010)
 • 18. Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 Cần biết • Các muối AgCl, AgBr, AgI không tan nhưng AgF lại tan tốt.. • Trong một nhóm chính, khi đi từ trên xuống: - Bán kính nguyên tử tăng dần. - Tính axit của HX tăng dần. - Tính oxi hóa giảm dần, tính khử tăng dần. Bài giải Theo phân tích ở trên thấy A,B,D sai ⇒Đáp án C. Bài 32. Cho các dung dịch loãng: (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) hỗn hợp gồm HCl và NaNO3. Những dung dịch phản ứng được với kim loại Cu là A. (1), (2), (3) B. (1), (3), (5) C. (1), (4), (5) D. (1), (3), (4) (Trích Câu 18- Mã đề 516 – CĐ khối A – 2010) Cần biết • Kim loại không tan trong nước + muối tuân theo quy tắc α . • Chỉ có kim loại đứng trước H mới tác dụng với H2SO4 loãng. • HNO3 tác dụng được với hầu hết kim loại , kể cả kim loại đứng sau H ( - Au,Pt). • Kim loại + H+ (của các axit) + NO3 - ( trong muối nitrat hoặc HNO3) →Mn+(max) + Spk + H2O. Bài giải Theo sự phân tích ở trên nhận thấy, dung dịch phản ứng được với Cu bao gồm: 1- FeCl3, 4-HNO3,5- dd( HCl + NaNO3) ⇒Chọn C. Ngoài ra, có thể giải bài trên bằng phương pháp loại trừ như sau: Cu không tác dụng với (3): H2SO4 loãng , , ,A B C D → Loại A,B,D ⇒Chọn C. Bài 33. Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là A.K+ , Ba2+ , OH- , Cl- B. Al3+ , PO4 3- , Cl- , Ba2+ C. Na+ , K+ , OH- , HCO3 - D. Ca2+ , Cl- , Na+ , CO3 2- (Trích Câu 22- Mã đề 516 – CĐ khối A – 2010) Cần biết • Các ion muốn cùng tồn tại được với nhau trong cùng một dung dịch thì chúng phải không tương tác được với nhau. • Các ion tương tác được với nhau khi: - Mang điện tích trái dấu ( ngoại trừ trường hợp gốc axit còn H + OH- →Gốc axit ít H hơn + CO3 2- ). - Sản phẩm của sự tương tác của các ion đó phải là chất ↓  ↑ →← . Bài giải Theo sự phan tích trên ta có: - Loại B vì Al3+ , Ba2+ + PO4 3- → ↓ - Loại C vì OH- + HCO3 - →CO3 2- + H2O - Loại D vì Ca2+ + CO3 2- 3CaCO→ ↓ Vậy chọn A. Bài 34. Cho cân bằng hoá học : 5 3 2PCl (k) PCl (k) Cl (k); H 0+ ∆ > Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi A. thêm PCl3 vào hệ phản ứng B. tăng nhiệt độ của hệ phản ứng C. thêm Cl2 vào hệ phản ứng D. tăng áp suất của hệ phản ứng (Trích Câu 23- Mã đề 516 – CĐ khối A – 2010)
 • 19. Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 Cần biết • Khi một hệ đang ở trạng thái cân bằng, chỉ khi có tác động từ bên ngoài vào cân bằng ( thay đổi nhiệt độ nồng độ hoặc áp suất) thì cân bằng mới bị phá vỡ và dịch chuyển theo nguyên lí : chiều dịch chuyển bên trong cân bằng đối lập với sự tác động từ bên ngoài. • Các thao tác xác định chiều dịch chuyển của cân bằng . - Bước 1: Xác định yếu tố bên ngoài cũng như chiều tác động vào cân bằng ( yếu tố này chính là câu đẫn của đề bài. Ví dụ khi giảm áp suất….. thì yếu tố bên ngoài ở đây là áp suất, còn chiều tác động ở đây là chiều giảm). - Bước 2:Nhìn vào phản ứng thuận nghịch đề cho xem chiều nào có thông tin ngược với ở bước 1 thì đó chính là chiều dịch chuyển bên trong cân bằng ( ví dụ : nếu bên ngoài giảm áp suất thì trên phương trình ta phải tìm phản ứng làm tăng áp suất). - Chú ý: nếu ở bước 2 mà không tìm được phương trình( hoặc thuận hoặc nghịch) thỏa mãn thì chứng tỏ yếu tố bên ngoài ở bước 1 không ảnh hưởng tới cân bằng. hay nói cách khác, cân bằng không phụ thuộc, không bị ảnh hưởng bởi yếu tố ở bước 1. Bài giải Theo phân tích ở trên ta có: - Khi thêm PCl3 , tăng nhiệt độ, thêm Cl2 vào hệ thì cân bằng dịch theo chiều nghịch , , ,A B C D → loại A,B,C - Chọn D. Bài 35. Nguyên tử S đóng vai trò vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá trong phản ứng nào sau đây? A. 4S + 6NaOH(đặc) 0 t →2Na2S + Na2S2O3 + 3H2O B. S + 3F2 0 t → SF6 C. S + 6HNO3 (đặc) 0 t → H2SO4 + 6NO2 + 2H2O D. S + 2Na 0 t → Na2S (Trích Câu 25- Mã đề 516 – CĐ khối A – 2010) Cần biết • Cách dự đoán một chất mang tính khử hay tính oxi hóa . - Chất chứa nguyên tố đang ở trạng thái oxi hóa thấp nhất chỉ thể hiện tính khử. Hay gặp là kim loại M, S-2 , S-1 , I- , Cl- ,H2, NH3, H2S. - Chất chứa nguyên tố ở trạng thái oxi hóa cao nhất chỉ thể hiện tính oxi hóa. Hay gặp iom kim loại Mn+ của kim loại sau Mg, HNO3, H2SO4 đặc, KMnO4, O2, O3,F2. - Chất chứa nguyên tố ở trạng thái oxi hóa trung gian thì vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa ( phụ thuộc vào đối tác mà nó sẽ thể hiện tính chất nào trong hai tính chất đó). Hay gặp là : S,SO2, CO, Fe2+ , 8 3 Fe + Cr2+ . Tuy nhiên, 8 3 Fe + ,CO Và Fe2+ thiên về tính khử nhiều hơn... • Lưu huỳnh ( S) có các số oxi hóa : -2,-1,0,+4,+6. • Trong ion S2O3 2- thì lưu huỳnh có hai số oxi hóa ???? Bài giải Theo phân tích trên nhận thấy: - S0 + 2Na 0 t → Na2S-2 ⇒S có tính oxi hóa ⇒Loại D. - S0 + 6HNO3 (đặc) 0 t → H2S+6 O4 + 6NO2 + 2H2O ⇒S có tính khử⇒Loại C. - S0 + 3F2 0 t → S+6 F6 ⇒S có tính khử ⇒ Loại B - Vậy chọn A. Bài 36. Phát biểu nào sau đây không đúng?
 • 20. Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 A. Crom(VI) oxit là oxit bazơ B. Ancol etylic bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3 C. Khi phản ứng với dung dịch HCl, kim loại Cr bị oxi hoá thành ion Cr2+ D. Crom(III) oxit và crom(II) hiđroxit đều là chất có tính lưỡng tính (Trích Câu 45- Mã đề 516 – CĐ khối A – 2010) Cần biết • Tính chất của oxit crom oxit CrO Cr2O3 CrO3 Tính chất Oxit Bazơ Oxit lưỡng tính Oxit axit • Tính chất hiđroxit của crom Hi đroxit Cr(OH)2 Cr(OH)3 Cr(OH)6 22H O− →H2CrO4 Hoặc: 2Cr(OH)6 25H O− →H2Cr2O7 Tính chất Bazơ Lưỡng tính axit • Tính oxi hóa – Khử Hợp chất Cr2+ Cr3+ Cr+6 Tính chất Tính khử Vừa có tính khử Vừa có tính oxi hóa Tính oxi hóa • Sự chuyển hóa giữa CrO4 2- và Cr2O7 2- : 2CrO4 2- ( màu vàng) + 2H+ →← Cr2O7 2- ( màu da cam) + H2O Luật nhớ: - Với oxit và hiđroxit của crom ,trạng thái oxi hóa thấp mang tính bazơ, trạng thái oxi hóa cao mang tính axit, trạng thái oxi hóa trung gian mang tính lưỡng tính. - màu của CrO4 2- và Cr2O7 2- phụ thuộc vào oxi ( màu tỉ lệ thuận với số oxi : 4 vàng; 7- cam). Bài giải Theo phân tích ở trên ⇒ phát biểu Crom(III) oxit và Crom(II) hiđroxit đều có tính lưỡng tính là phát biểu sai ⇒Chọn D. Bài 37. Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 là A.Ag, NO2, O2 B. Ag2O, NO, O2 C. Ag, NO, O2 D.Ag2O, NO2, O2 (Trích Câu 48- Mã đề 516 – CĐ khối A – 2010) Cần biết • Tất cả các muối nitrat M(NO3)n đều kém bền: khi đun hoặc nung nóng đều bị nhiệt phân. • Sản phẩm của sự nhiệt phân muối nitrat M(NO3)n phụ thuộc vào M. Cu thể: 0 4 2 2 2 (max) 2 2 3 2 2 2 2 ( ) ( ) M K Na n M Mg Cu nt n M Ag Au M NH M NO O M O NO O M NO M NO O N O H O + = → = → = → = → + ↑  → + ↑ + ↑ → → + ↑ + ↑ → ↑ + ↑ • Nhận xét - Muối nitrat nhiệt phân không để lại chất rắn là NH4NO3 hoặc Hg(NO3)2. - Khi giải toán, nếu không xác định được muối nitrat đem nhiệt phân là loại nào thì phải xét cả 4 trường hợp.Nếu vẫn không ra kết quả thì muối đem nhiệt phân là muối của kim loại có đa hóa trị hoặc muối ngậm nước. - Khi giải bài tập tính toán nên dựa vào sự tăng giảm khối lượng:
 • 21. Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 m rắn sau = mrắn trước - mkhí Bài giải Theo phân tích trên ⇒Chọn A: 2AgNO3 0 t → 2Ag +2 NO2 + O2 Bài 38. Kim loại M có thể được điều chế bằng cách khử ion của nó trong oxit bởi khí H2 ở nhiệt độ cao. Mặt khác, kim loại M khử được ion H+ trong dung dịch axit loãng thành H2. Kim loại M là A. Al B. Mg C. Fe D. Cu (Trích Câu 50- Mã đề 516 – CĐ khối A – 2010) Cần biết • Phản ứng : MxOy + 2 3 H C CO Al NH        0 t → M + 2 2 2 2 3 2 2 H O CO CO CO Al O N H O   +     + Chỉ xảy ra với oxit của kim loại sau Al và được gọi là phương pháp nhiệt luyện dùng điều chế kim loại sau Al. • Phản ứng : 2M + 2nH+ →2Mn+ + nH2 Chỉ xảy ra với kim loại đứng trước H. Bài giải Theo phân tích trên , , ,A B C D → loại A,B,D⇒Chọn C. Bài 39. Dung dịch nào sau đây có pH > 7 ? A. Dung dịch NaCl B. Dung dịch NH4Cl C. Dung dịch Al2(SO4)3 D. Dung dịch CH3COONa (Trích Câu 57- Mã đề 516 – CĐ khối A – 2010) Cần biết • Sự thủy phân của muối là sự phân hủy của muối dưới tác dụng của nước. • Bản chất của sự thủy phân muối là phản ứng trao đổi của muối với nước ⇒Về mặt tổng quát, chỉ muối nào phản ứng với nước thõa mãn điều kiện của phản ứng trao đổi thì muối bị thủy phân. • Kinh nghiệm : Đặc điểm của dung dịchLoại muối tạo ra từ Thủy phân Môi trường pH Chú ý A.mạnh- B.mạnh Không thủy phân Trung Tính pH= 7 Trừ muối Hiđro sunfat luôn có môi trường axit mạnh A.mạnh- B.Yếu Có thủy phân axit pH < 7 Làm quỳ hóa hồng A.yếu- B.mạnh Có thủy phân Bazơ pH > 7 Làm quỳ hơi hóa xanh A.Yếu- B.Yếu Có bị thủy phân Gần như là trung tính pH ≈7 Không làm thay đổi màu chất chỉ thị
 • 22. Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 • Đặc điểm của sự thủy phân: sự thủy phân của muối là một quá trình thuận nghịch.Điều này có nghĩa là, khi hòa tan muối vào nước thì chỉ có một lượng nhỏ muối bị thủy phân. Bài giải Theo phân tích ở trên ⇒dung dịch có pH > 7 là dung dịch CH3COONa : CH3COONa + HOH →← CH3COOH + NaOH ⇒chọn D. Bài 40. Trong các chất: FeCl2, FeCl3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3. Số chất có cả tính oxi hoá và tính khử là A. 2. B. 3. C. 5. D. 4. (Trích Câu 3- Mã đề 182 – CĐ khối A – 2009) Cần biết Một chất muốn vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa thì chất đó phải hoặc chứa nguyên tố hiện đang có số oxi hóa trung gian (Hay gặp : Phi kim : Cl2, Br2, I2, S,N2,P,C. Hợp chất : Các hợp chất Fe2+ , Các hợp chất Cr2+ , Cr3+ , SO2.) Hoặc chất đó chứa đồng thời một nguyên tố có số tính oxi hóa ( thường là nguyên tố đang ở trạng thái oxi hóa cao nhất) và một nguyên tố có có tính khử ( thường là nguyên tố đang ở trạng thái oxi hóa thấp nhất) Bài giải Theo phân tích trên ⇒ các chất có cả tính oxi hoá và tính khử là: FeCl2, Fe(NO3)2, FeSO4. Fe(NO3)3 , FeCl3⇒Chọn C. Bài 41. Cho các cân bằng sau: (1) 2SO2(k) + O2(k) →← 2SO3(k) (2) N2(k) + 3H2(k) →← 2NH3(k) (3) CO2(k) + H2(k) →← CO(k) + H2O(k) (4) 2HI →← I2(k) + H2(k) Khi thay đổi áp suất, nhóm gồm các cân bằng hoá học đều không bị chuyển dịch là A. (1) và (2). B. (1) và (3). C. (3) và (4). D. (2) và (4). (Trích Câu 7- Mã đề 182 – CĐ khối A – 2009) Cần biết • Khi một hệ đang ở trạng thái cân bằng, chỉ khi có tác động từ bên ngoài vào cân bằng ( thay đổi nhiệt độ nồng độ hoặc áp suất) thì cân bằng mới bị phá vỡ và dịch chuyển theo nguyên lí : chiều dịch chuyển bên trong cân bằng đối lập với sự tác động từ bên ngoài. • Các thao tác xác định chiều dịch chuyển của cân bằng . - Bước 1: Xác định yếu tố bên ngoài cũng như chiều tác động vào cân bằng ( yếu tố này chính là câu đẫn của đề bài. Ví dụ khi giảm áp suất….. thì yếu tố bên ngoài ở đây là áp suất, còn chiều tác động ở đây là chiều giảm). - Bước 2:Nhìn vào phản ứng thuận nghịch đề cho xem chiều nào có thông tin ngược với ở bước 1 thì đó chính là chiều dịch chuyển bên trong cân bằng ( ví dụ : nếu bên ngoài giảm áp suất thì trên phương trình ta phải tìm phản ứng làm tăng áp suất). - Chú ý: nếu ở bước 2 mà không tìm được phương trình( hoặc thuận hoặc nghịch) thỏa mãn thì chứng tỏ yếu tố bên ngoài ở bước 1 không ảnh hưởng tới cân bằng. hay nói cách khác, cân bằng không phụ thuộc, không bị ảnh hưởng bởi yếu tố ở bước 1.Thường gặp là về sự tác động của áp suất.Cụ thể: khi số phân tử khí ở hai vế của cân bằng mà bằng nhau thì cân bằng đó không bị chuyển dịch khi có sự thay đổi áp suất . Bài giải Theo phân tích trên ta có: - Nhìn vào A,B thấy đều có (1) ⇒kiểm tra (1) và cân bằng (1) bị dịch chuyển khi có sự
 • 23. Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 thay đổi áp suất ( vì số phân tử khí ở hai vế không bằng nhau) ⇒loại A,B. - Nhìn vào C,D thấy đều có (4) ⇒không kiểm tra (4) vì chỉ còn 2 phương án nên chắc chắn phương án được lựa chọn sẽ chứa (4) ⇒chỉ kiểm tra (2) hoặc (3).Cân bằng (2) bị dịch chuyển khi có sự thay đổi áp suất ( vì số phân tử khí ở hai vế không bằng nhau) ⇒loại D. ⇒Chọn C Bài 42. Chất dùng để làm khô khí Cl2 ẩm là A. Na2SO3 khan. B. dung dịch NaOH đặc. C. dung dịch H2SO4 đậm đặc. D. CaO. (Trích Câu 8- Mã đề 182 – CĐ khối A – 2009) Cần biết Một chất muốn làm khô được chất khác thì phải thỏa mãn hai tiêu chí: - Chất đó phải có khả năng hút nước ( hay gặp là H2SO4(đặc), P2O5 khan, CuSO4 khan, CaO,...). - Chất đó ( hoặc sản phẩm tạo thành chất đó tác dụng với H2O) phải không tác dụng được với chất cần làm khô. Bài giải Theo phân tích trên ta có, Chất dùng để làm khô khí Cl2 ẩm là H2SO4 đậm đặc ⇒Chọn C. Bài 43. Để phân biệt CO2 và SO2 chỉ cần dùng thuốc thử là A. nước brom. B. CaO. C. dung dịch Ba(OH)2. D. dung dịch NaOH. (Trích Câu 9- Mã đề 182 – CĐ khối A – 2009) Cần biết • Một phản ứng được dùng để nhận biết phải thõa mãn tiêu chí : phản ứng đó phải tọa ra những dấu hiệu mà giác quan con người phải cảm nhận được ( thường là kết tủa xuất hiện hoặc màu,mùi). • Nguyên tắc nhận biết, phân biệt các chất là phải dựa vào sự khác nhau của các chát đó. • Điểm khác nhau cơ bản giữa CO2 và SO2 là CO2 chỉ có tính oxi hóa còn SO2 vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa( Do C thuộc nhóm IVA nên số oxi hóa max là +4 còn S thuộc nhóm VIA nên số oxi hóa max là +6) Bài giải Theo phân tích trên ta có , để phân biệt CO2 và SO2 chỉ cần dùng thuốc thử là nước brom; SO2 làm mất màu nước Brom còn CO2 thì không: SO2 + Br2 + H2O →H2SO4 +2 HBr ⇒Chọn A. Bài 44. Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ có liên kết cộng hoá trị phân cực là: A. O2, H2O, NH3. B. H2O, HF, H2S. C. HCl, O3, H2S.D. HF, Cl2, H2O. (Trích Câu 13- Mã đề 182 – CĐ khối A – 2009) Cần biết • Có hai cách phân loại liên kết hóa học: - Cách 1: dựa vào hiệu độ âm điện của hai nguyên tử tham gia liên kết. Cụ thể: χ∆ 0 0,4 →  (0,4 1,7→ ] > 1,7 Loại liên kết Cộng hóa trị không cực Liên kết cộng hóa trị có cực Liên kết ion - Cách 2: dựa vào tính chất của hai nguyên tố tham gia liên kết. Cụ thể + liên kết giữa hai nguyên tử phi kim – phi kim giống nhau là liên kết cộng hóa trị không phân cực. + liên kết giữa hai nguyên tử phi kim – phi kim khác nhau là liên kết cộng hóa trị phân cực. + liên kết giữa các nguyên tử kim loại – kim loại trong tinh thể kim loại ( đơn chất kim
 • 24. Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 loại hay nói gọn là trong kim loại )là liên kết kim loại. + liên kết giữa phi kim – kim loại là liên kết ion. • Chú ý: -Dùng cách 1 khi đề bài không cho độ âm điện của các nguyên tố - Dùng cách 2 khi đề bài cho độ âm điện của các nguyên tố - Nếu trong một phân tử có nhiều liên kết thì có thể trong phân tử đó sẽ có nhiều loại liên kết ⇒Để xét đầy đủ ta phải vẽ CTCT của chất đó ra rồi xét từng liên kết. Bài giải Theo phân tích trên ta có : - Loại A vì có O2 là đơn chất nên liên kết trong trong phân tử đều là liên kết không phân cực. - Tương tự loại C vì có O3 và loại D vì có Cl2. ⇒ Chọn B. Bài 45. Chất khí X tan trong nước tạo ra một dung dịch làm chuyển màu quỳ tím thành đỏ và có thể được dùng làm chất tẩy màu. Khí X là A. NH3. B. CO2. C. SO2. D. O3. (Trích Câu 26- Mã đề 182 – CĐ khối A – 2009) Cần biết • Hai chất chỉ thị hay dùng để xác định môi trường của dung dịch là quỳ tím và phenolphthalein. Môi trường axit Môi trường bazơ Môi trường trung tính Quỳ tím Quỳ tím hóa đỏ Quỳ tím hóa xanh Quỳ tím không đổi màu Phenolphtalein ( không màu) Không màu Phenolphtalein từ không màu chuyển sang màu hồng Không màu • Các chất có tính oxi hóa ( thường gặp là Cl2, nước javen NaCl + NaClO + H2O, clorua vôi CaOCl2 và SO2) đều có tính tẩy màu. • Về mặt hình thức, SO2 giống CO2 nhưng giữa chúng có điểm khác biệt quan trọng; S thuộc nhóm VIA nên có số oxi hóa max = +6, còn C thuộc nhóm IVA nên số oxi hóa max của cacbon chỉ = +4 ⇒CO2 chỉ có tính oxi hóa còn SO2 vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử. Bài giải Theo phân tích trên ta có: - Vì ddX làm quỳ hóa đỏ⇒ddX có môi trường axit , , ,A B C D → loại A,D. - Vì X được dùng làm chất tẩy màu⇒X có tính oxi hóa ,B C → loại B. - Chọn C. Bài 46. Dãy gồm các chất vừa tan trong dung dịch HCl, vừa tan trong dung dịch NaOH là: A. NaHCO3, MgO, Ca(HCO3)2. B. NaHCO3, ZnO, Mg(OH)2. C. NaHCO3, Ca(HCO3)2, Al2O3. D. Mg(OH)2, Al2O3, Ca(HCO3)2. (Trích Câu29- Mã đề 182 – CĐ khối A – 2009) Cần biết • dung dịch gồm dung môi nước và chất tan⇒khi cho một chất rắn A nào đó vào dung dịch thì có bốn khả năng: - A không tan vì A không tan trong nước,A cũng không tác dụng với nước ,không tác dụng với chất tan có trong dung dịch để tạo ra sản phẩm tan. - A là chất tan trong nước và quá trình tan của A không gây ra phản ứng hóa học với nước hoặc chất tan có trong dung dịch ( ví dụ quá trình tan của aCl trong dung dịch KOH). - A tan ra vì A tác dụng với nước có trong dịch ( ví dụ quá trình hòa tan Na2O trong dung dịch NaCl). - A không tan trong nước nhưng A tan ra vì A tác dụng với chất tan có trong dung dịch tạo ra sản phẩm là chất tan ( ví dụ quá trình tan của Fe trong dd CuSO4).
 • 25. Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 Trong số 4 khả năng ở trên, học sinh thường bị sai lầm, thiếu sót ở trường hợp thứ ba !!! • Các chất tan được trong cả dung dịch axit, cả trong dung dịch bazơ thường là: - Các kim loại mạnh, Al,Zn - oxit bazơ mạnh và bazơ mạnh ( thường gặp trong đề thi là các chất sau : Na2O,K2O,CaO,BaO,NaOH,KOH,Ca(OH)2, Ba(OH)2...). - Các hợp chất lưỡng tính : Al2O3, ZnO, Cr2O3, PbO, Al(OH)3, Zn(OH)2, Cr(OH)3, Pb(OH)2...và tất cả các muối axit . Bài giải Theo phân tích trên ta có: - MgO tan trong dung dịch HCl ( vì tác dụng với chất tan HCl →MgCl2 là muối tan) nhưng không tan trong dung dịch NaOH ( do MgO không tan trong nước,MgO cũng không tác dụng với nước ,cũng không tác dụng với chất tan có trong dung dịch là NaOH để tạo ra sản phẩm tan) , , ,A B C D → loại A. - Tương tự cho Mg(OH)2 ⇒loại B,D. Chọn C. Bài 47. Dãy gồm các ion (không kể đến sự phân li của nước) cùng tồn tại trong một dung dịch là: A. Al3+ , NH4 + ,Br− ,OH−. B. Mg2+ ,K+ ,SO3 2− ,PO4 3- C. H+ ,Fe3+ , NO3 − ,SO3 2- D. K+ , Na+ , NO3 - ,Cl−. (Trích Câu 33- Mã đề 182 – CĐ khối A – 2009) Cần biết • Các ion muốn tồn tại trong cùng một dung dịch thì giữa các ion đó phải không xảy ra phản ứng hóa học. • Giữa các ion xảy ra phản ứng hóa học khi thõa mãn đồng thời hai tiêu chí: - Hai ion đó phải trái dấu ( trừ trường hợp OH- + anion muối axit HCO3 - , HS- ...hoặc HSO4 - tác dụng với gốc axit yếu. ). - Sản phẩm của sự tương tác giữa hai ion đó phải là chất kết tủa, chất bay hơi hoặc chất điện li yếu. Bài giải Theo sự phân tích trên ta có : - Loại A vì OH- tác dụng được với Al3+ và NH4 + . - Loại B vì Mg2+ tác dụng được với SO3 2- và PO4 3- - Loại C vì SO3 2- tác dụng được với H+ và Fe3+ - Chọn D. Bài 48. Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3? A. Fe, Ni, Sn. B. Al, Fe, CuO. C. Zn, Cu, Mg. D. Hg, Na, Ca. (Trích Câu 35- Mã đề 182 – CĐ khối A – 2009) Cần biết • dung dịch gồm dung môi nước và chất tan⇒khi cho một chất rắn A nào đó vào dung dịch thì có bốn khả năng: - A không tan vì A không tan trong nước,A cũng không tác dụng với nước ,không tác dụng với chất tan có trong dung dịch để tạo ra sản phẩm tan. - A là chất tan trong nước và quá trình tan của A không gây ra phản ứng hóa học với nước hoặc chất tan có trong dung dịch ( ví dụ quá trình tan của aCl trong dung dịch KOH). - A tan ra vì A tác dụng với nước có trong dịch ( ví dụ quá trình hòa tan Na2O trong dung dịch NaCl). - A không tan trong nước nhưng A tan ra vì A tác dụng với chất tan có trong dung dịch tạo ra sản phẩm là chất tan ( ví dụ quá trình tan của Fe trong dd CuSO4).
 • 26. Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 Trong số 4 khả năng ở trên, học sinh thường bị sai lầm, thiếu sót ở trường hợp thứ ba !!! • Chỉ có kim loại đứng trước H mới tác dụng được với HCl,H2SO4 loãng. • Các oxit kim loại luôn tan trong axit nhưng chỉ có Na2O, K2O,CaO và BaO tan được trong nước: M2On + H2O →M(OH)n Các oxit Al2O3, ZnO, Cr2O3 thì tan được trong kiềm: M2On + OH- →MO2 (4-n)- + H2O Bài giải Theo sự phân tích trên ta thấy: -Lọai C vì Cu không tan trong dung dịch HCl. - Loại D vì Hg không tan trong dung dịch HCl. - Loại B vì CuO không tan trong dung dịch AgNO3. ⇒Chọn A. Bài 49. Nguyên tắc chung được dùng để điều chế kim loại là A. cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với chất khử. B. oxi hoá ion kim loại trong hợp chất thành nguyên tử kim loại. C. khử ion kim loại trong hợp chất thành nguyên tử kim loại. D. cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với chất oxi hoá. (Trích Câu 37- Mã đề 182 – CĐ khối A – 2009) Cần biết • Cần phân biệt khái niệm nguyên tắc và phương pháp: - Nguyên tắc là việc phải làm. - Phương pháp là cách thức làm việc đó. ⇒Ứng với mỗi nguyên tắc có thể có nhiều phương pháp thực hiện nguyên tắc đó. • Các khái niệm liên quan đến phản ứng oxi hóa – khử: - Một phản ứng chỉ là phản ứng oxi hóa- khử khi trong phản ứng đó có sự thay đổi số oxi hóa ( tăng và giảm) của một số nguyên tố. - Chất khử: là chất chứa nguyên tố có sự tăng số oxi hóa. - Chất oxi hóa là chất chứa nguyên tố có sự giảm số oxi hóa - Chất khử tham gia quá trình oxi hóa ( quá trình cho e) - Chất oxi hóa tham gia quá trình khử ( quá trình nhận e) - Oxi hóa một chất là lấy e của chất đó( tức chất đó là chất khử). - Khử một chất là “ nạp” e vào chất đó ( tức chất đó là chất oxi hóa). Luật nhớ: Khử - tăng O – giảm Nhưng phải bảo đảm: Chất – Trình ngược nhau. • Trong tự nhiên ( lòng đất, các nguồn nước...) hầu như không có các kim loại mà chỉ có các ion kim loại Mn+ tồn tại trong các hợp chất. Ví dụ ion Na+ có trong muối ăn NaCl, Ca2+ có trong đá vôi CaCO3, Al3+ có trong quạng boxit mà thành phần chính là Al2O3 ⇒Muốn có kim loại ( điều chế kim loại) thì con người phải làm một việc đó là chuyển ion Mn+ thành kim loại M: Mn+ + ne → M ⇒Nguyên tắc ( việc phải làm) khi điều chế kim loại là phải thực hiện quá trình khử ion kim loại Mn+ . Bài giải Theo phân tích trên ⇒Chọn C. Bài 50. Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây?
 • 27. Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 A. Mg, Al2O3, Al. B. Mg, K, Na. C. Zn, Al2O3, Al. D. Fe, Al2O3, Mg. (Trích Câu 40- Mã đề 182 – CĐ khối A – 2009) Cần biết • Nguyên tắc của việc nhận biết các chất là phải dựa vào những điểm khác nhau giữa các chất đó. • Các kim loại kiềm (Li,Na,K,Rb,Cs) và các kim loại kiềm thổ ( Ca, Ba, Sr) tan được trong nước và mọi dung dịch, giải phóng khí không màu: M + H2O(của dd) →M(OH)n (tan) + H2 ↑ Các oxit tương ứng của chúng ( Li2O,Na2O,K2O, CaO, BaO) cũng tan trong mọi dung dịch ,nhưng không giải phóng khí: M2On + nH2O(của dd) →2M(OH)n • Các kim loại Al, Zn tan được trong các dung dịch bazơ. M + H2O + OH- →MO2 (4-n)- + H2 ↑ Các oxit của kim loại này cũng tan trong các dung dịch bazơ nhưng không giải phóng khí: M2On + OH- →MO2 (4-n)- + H2O Bài giải Theo sự phân tích trên nhận thấy: - Na và K đều cho hiện tượng giống nhau: đều tan vì phản ứng với nước của dung dịch KOH, giải phóng khí không màu ⇒dùng dung dịch KOH, không phân biệt được hai kim loại này ⇒loại B. - Zn và Al đều cho hiện tượng giống nhau: đều tan vì phản ứng với nước trong dung dịch bazơ KOH, giải phóng khí không màu ⇒dùng dung dịch KOH, không phân biệt được hai kim loại này ⇒loại C. - Fe và Mg đều cho hiện tượng giống nhau: đều tan không tan trong dung dịch KOH⇒dùng dung dịch KOH, không phân biệt được hai kim loại này ⇒loại D. ⇒Chọn A. HẾT PPHẦN 1 Bạn đọc có thể tiếp tục đăng kí các phần 2, phần 3 và phần 4 nếu cảm thấy các chuyên đề này thực sự hiệu quả đối với việc tổng ôn tập kiến thức lí thuyết trước mùa thi đã cận kề.Chúc các bạn học giỏi và ôn thi hiệu quả để thực hiện được ước mơ của mình trong mùa phượng nở sắp tới.Chào thân ái./. Ad FC- HOÁ HỌC VÙNG CAO - DongHuuLee-
 • 28. Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 Bài 51. Phân bón nitrophotka (NPK) là hỗn hợp của A. (NH4)2HPO4 và KNO3 B. NH4H2PO4 và KNO3. C. (NH4)3PO4 và KNO3. D. (NH4)2HPO4 và NaNO3. (Trích Câu 44- Mã đề 182 – CĐ khối A – 2009) Cần biết • Phân bón hóa học là những hóa chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng , được bón cho cây nhằm nâng cao năng suất cây trồng. • Các loại phân bón Phân đạm ( Cung cấp nitơ cho cây trồng dưới dạng NH4 + và NO3 - ) Phân lân (cung cấp cho cây dưới dạng ion PO4 3- ) Phân đạm amoni Phân đạm nitrat ure Supephotphat đơn Supephotphat kép Phân lân nóng chảy Phân kali Phân hỗn hợp Phân phức hợp đn Là các muối amoni Là muối nitrat của kim loại (NH2) 2CO Là muối Ca(H2PO4)2 được chế chỉ bằng một phản ứng Là muối Ca(H2PO4)2 được chế bằng hai phản ứng . Muối của kali. Quan trọng nhất là KCl, K2SO4. Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì chứa K2CO3 Chứa cả ba nguyên tố N,P,K thu được bằng cách trộn lẫn các loại phân khác nhau. Quan trọng nhất là Nitroph ot ka: (NH4)2 HPO4 và KNO3 Là hỗn hợp các chất được tạo ra đồng thời từ một phản ứng hóa học. Chỉ số chấ t lượ ng Chất lượng được đánh giá qua %N . Được đánh giá thông qua % P2O5. Nguyên liệu sản xuất là quặng photphorit và apatit ( thành phần chính là Ca3(PO4)3. Chất lượng được đánh giá thông qua %K2O. Đc Amoniac + axit HNO3 + muối cacbona t CO2 + NH3 Ca3(PO4)2 + H2SO4 (đặc) = Ca(H2PO4)2 + CaSO4 Ca3(PO4)2 + H2SO4 = H3PO4 + CaSO4 Và Ca3(PO4)2 + H3PO4 =Ca(H2PO4)2 Ca3(PO4)2 +Đá xà vân ( MgSiO3) + C Phân amopho t: NH3 + H3PO4= NH4H2P O4 +(NH4)2 HPO4 Đ đ Bị thủy phân tạo môi trường axit nên chỉ bón cho đất ít chua hoặc đất đã được khử chua Dễ hút ẩm và bị chảy giữa giống phan amoni, tan nhiều trong nước, có tác dụng nhanh với cây trồng, nhưng cũng dễ bị nước mưa giữa trôi. Chứa 46%N ,trong đất bị vi sinh vật phân hủy thành NH3 hoặc tác dụng với nước tạo thành muối amoni cacbo nat. Chứa 14- 20% P2O5. cây trồng đồng hóa dễ dàng Ca(H2PO4)2 CaSO4 là phần không có ích, làm rắn đất. Chứa 40- 50%P2O5. Chứa 12- 14%P2O5. Các muối trong loại phân này không tan trong nước nên phân này chỉ thích hợp cho loại đất chua. Phân kali giúp cho cây trồng hấp thụ được nhiều đạm hơn.
 • 29. Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 Bài giải Theo phân tích trên ⇒ Phân bón nitrophotka (NPK) là hỗn hợp của (NH4)2HPO4 và KNO3.⇒Chọn A. Bài 52. Thứ tự một số cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau: Mg2+/Mg; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. Dãy chỉ gồm các chất, ion tác dụng được với ion Fe3+ trong dung dịch là: A. Fe, Cu, Ag+. B. Mg, Fe2+, Ag. C. Mg, Cu, Cu2+. D. Mg, Fe, Cu. (Trích Câu 52- Mã đề 182 – CĐ khối A – 2009) Cần biết • Phản ứng giữa các cặp oxi hóa – khử xảy ra theo quy tắc anpha (α ). • Hệ quả rút ra từ quy tắc anpha: - Các kim loại từ Cu trở về trước trong dãy điện hóa có khả năng kéo muối Fe3+ về muối Fe2+ . - Các ion từ Ag+ trở về sau có khả năng đẩy muối Fe2+ lên muối Fe3+. Bài giải Theo phân tích trên ⇒Đáp án D. Bài 53. Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hoá học? A. Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, nguội. B. Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2. C. Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2. D. Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2. (Trích Câu 3 ĐH khối A – 2009) Cần biết • Kim loại trước Pb + HCl , H2SO4(loãng) →Muối (min) + H2 ↑ Phản ứng này luôn xảy ra bất luận HCl và H2SO4(loãng) là nóng hay nguội . Khái niệm nóng và nguội chỉ có tác dụng đối với HNO3 và H2SO4 đặc. • Hợp chất Fe2+ vừa là chất khử vừa là chất oxi hóa ( vì +2 là số oxi hóa trung gian của sắt), tính chất nào được bộc lộ là phụ thuộc vào đối tác phản ứng⇒khi gặp Cl2( chất oxi hóa mạnh) thì FeCl2 là chất khử,nên có phản ứng : FeCl2 + Cl2 →FeCl3 • Axit + Muối Ax ax Ax ax ax . . Muoi it moi la it yeu it Axit moi con it ban dau la it manh va khong Muoi moi A moi ↓ ⋅  ⋅ ↑ ↑ → → + i i • Các muối sunfua của kim loại từ Na đến trước Pb tan tốt trong axit HCl và H2SO4 loãng, còn các muối sunfua của kim loại từ Pb trở về sau : PbS; CuS; Ag2S... không tan trong HCl, H2SO4loãng ( nhưng vẫn tác dụng với HNO3 và H2SO4 đặc).Ví dụ: FeS + HCl →FeCl2+ H2S↑ CuS + HCl → CuCl2 + H2S↑ CuS + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO2 + H2O ( phản ứng xảy ra theo hướng oxi hóa – khử) Bài giải - Loại A vì : Fe + H2SO4 (loãng, nguội) →FeSO4 + H2. - Loại B vì: FeCl2 + Cl2 →FeCl3. - Loại C vì : CuCl2 + H2S →CuS↓ + HCl ⇒Chọn D vì : H2S + FeCl2 → FeS + HCl ( Do không thõa mãn điều kiện của phản ứng muối + axit đã nêu ở trên: FeS tan trong HCl).
 • 30. Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 Bài 54. Có các thí nghiệm sau: (I) Nhúng thanh sắt vào dung dịch H2SO4 loãng, nguội. (II) Sục khí SO2 vào nước brom. (III) Sục khí CO2 vào nước Gia-ven. (IV) Nhúng lá nhôm vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hoá học là A. 4. B. 3. C. 1. D. 2. ( Trích câu 2 – Mã đề 637 – ĐHKB 2009) Cần biết iKhái niệm thụ động chỉ áp dụng cho axit đặc ,nguội ( HNO3,H2SO4) và các kim loại Al,Fe,Cr. iTrong SO2 , lưu huỳnh có trạng thái oxi hóa = +4 ( trung gian : -2, 0, +4, + 6) nên SO2 vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử: Tính oxi hóa : khi gặp chất khử ( S+4 →S0 ) Tính khử: khi gặp chất oxi hóa ( S+4 →S+6 ) SO2 + H2S(dd) →S↓ (vàng) + H2O SO2 + Br2 +H2O →H2SO4 + HBr SO2 đã khử dung dịch Br2 có màu( đặc thì là nâu đỏ còn loãng thì là da cam) thành dung dịch không màu ⇒Đây là một trong phản ứng nhận ra SO2 hoặc Br2 iAxit nấc 1 của H2CO3 là axit mạnh hơn axit HClO nên : CO2 (kk) + H2O(kk) + ClO- → HCO3 - + HClO(có tính oxi hóa mạnh do Cl+1 nên sát trùng, tẩy màu) Đây là cơ chế giải thích tính tẩy màu của nước Javen ( NaCl + NaClO + H2O) và clorua vôi CaOCl2( thực chất là muối kép CaCl2 . Ca(ClO)2 thôi). Bài giải Từ sự phân tích trên ⇒Đáp án B. Các phản ứng : Fe + H2SO4( loãng, nguội) →FeSO4 + H2 ↑ SO2 + Br2 +H2O →H2SO4 + 2HBr CO2 (kk) + H2O(kk) + NaClO → NaHCO3 + HClO(có tính oxi hóa mạnh do Cl+1 nên sát trùng, tẩy màu) Bài 55. Cho các nguyên tố: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là: A. N, Si, Mg, K. B. Mg, K, Si, N. C. K, Mg, N, Si. D. K, Mg, Si, N. ( Trích câu 5 – Mã đề 637 – ĐHKB 2009) Cần biết iKhi gặp kiểu câu hỏi sắp xếp tăng ( hoặc giảm) để giải quyết nhanh cần chú ý đặc điểm : - Sắp xếp giảm : cái lớn nhất đứng đầu, cái nhỏ nhất đứng cuối. - Sắp xếp tăng : cái nhỏ nhất đứng đầu, cái lớn nhất đứng cuối. Dựa vào đặc điểm này, nhìn vào các đáp án ta sẽ loại trừ được nhanh chóng các đáp án không thõa mãn!!! iQuan hệ giữa cấu tạo nguyên tử và vị trí nguyên tố trong BTH: - STT của Ô = số e trong nguyên tử - STT của chu kì = số lớp e. - STT của nhóm A = ∑ số e lớp ngoài cùng iKhi đề cho điện tích hạt nhân của các nguyên tố ( Z) để biết quan hệ giữa các nguyên tố đó ( cùng chu kì hay cùng nhóm ….) thường phải dựa vào cấu hình e.Tuy nhiên để nhanh hơn ta chỉ cần dựa vào “Bảng tuần hoàn sơ lược” dưới đây ( được xây dựng trên cơ sở số lượng nguyên tố của mỗi chu kì trong Bảng tuần hoàn)
 • 31. Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 Chu kì Số nguyên tố Điện tích hạt nhân IA VIIIA 1 2 1 → 2 2 8 3 → 10 3 8 11 → 18 4 18 19 → 36 5 18 37 → 54 6 32 55 → 86 7 23 87 → 119 Căn cứ vào bảng trên, ứng với Z đề cho ta sẽ biết được một cách nhanh chóng nguyên tố đang xét thuộc chu kì, nhóm nào. iQuy luật trong một chu kì do điện tích hạt nhân Z quyết định, quy luật trong một nhóm do bán kính nguyên tử r quyết định. iQuy luật trong một chu kì ngược với quy luật trong một nhóm. iTrong bảng tuần hoàn : -Từ trái sang phải : bán kính nguyên tử giảm. -Từ trên xuống dưới bán kính tăng. Bài giải Theo phân tích trên nhận thấy: -Nguyên tố N có Z = 7 (3;10)∈ ⇒ thuộc chu kì 2, nhóm VA. - Nguyên tố Mg thuộc chu kì 3, nhóm IIA, nguyên tố Si thuộc chu kì 2, nhóm IVA. - Nguyên tố K thuộc chu kì 4, nhóm IA Chu kì Số nguyên tố Điện tích hạt nhân IA VIIIA 1 2 1 → 2 2 8 3 → N 10 3 8 11 Mg Si 18 4 18 K → 36 5 18 37 → 54 6 32 55 → 86 7 23 87 → 119 ⇒K có bán kính lớn nhất ( vì thuộc chu kì 4 nên có 4 lớp e) ,N có bán kính nhỏ nhất ( vì thuộc chu kì 2 nên có 2 lớp e). - Đề yêu cầu sắp xếp tăng ⇒đáp án đúng là đáp án có K đứng đầu và N đứng cuối , , ,A B C D → chọn D. Bài 56. Khi nhiệt phân hoàn toàn từng muối X, Y thì đều tạo ra số mol khí nhỏ hơn số mol muối tương ứng. Đốt một lượng nhỏ tinh thể Y trên đèn khí không màu, thấy ngọn lửa có màu vàng. Hai muối X, Y lần lượt là: A. KMnO4, NaNO3. B. Cu(NO3)2, NaNO3. C. CaCO3, NaNO3. D. NaNO3, KNO3. ( Trích câu 8 – Mã đề 637 – ĐHKB 2009) Cần biết iHầu hết các kim loại, ion kim loại trong muối khi bị đốt, nung trên ngọn lửa đều làm cho ngọn lửa có màu đặc trưng . Hay gặp: Li →ngọn lửa màu đỏ. Na → ngọn lửa màu vàng. K →ngọn lửa màu tím hoa cà. Ca → ngọn lửa màu đỏ. Sr →ngọn lửa màu đỏ thắm.
 • 32. Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 Ba → ngọn lửa màu lục nhạt. iSự nhiệt phân của một số muối: 1) KMnO4 0 t → K2MnO4 + MnO2 + O2 ( một trong những phản ứng điều chế O2 trong phòng thí nghiệm). 2) 0 2 2 3 2 ( ax) 2 2 2 2 ( ) ( ) K Na n t Mg Cu n n m Sau Cu M NO O M NO M O O NO M NO O → → → + → → + + → + + 3) M2(CO3)n 0 t → M2On + CO2 ( Đk: M ≠ kim loại kiềm) Bài giải Theo phân tích trên thấy: - Đốt muối Y cho ngọn lửa có màu vàng ⇒muối Y cần tìm là muối natri ⇒D sai. - Muối nitrat của kim loại Mg →Au khi nung luôn có mol khí > mol muối phản ứng. ⇒B sai. - Theo phản ứng : CaCO3 0 t → CaO + CO2 thấy nKhí = nmuối pư ⇒Loại C ⇒Chọn A. Bài 57. Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải là: A. CH3CHO, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH. B. CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, CH3CHO. C. HCOOH, CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO. D. CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH3CHO. ( Trích câu10 – Mã đề 637 – ĐHKB 2009) Cần biết iLuật xét nhiệt độ sôi: - Tiêu chí 1:Chất có liên kết hiđro có t0 s lớn hơn chất không có liên kết hiđro. - Tiêu chí 2 :Chất có phân tử khối lớn thì có nhiệt độ sôi lớn hơn. iNhững chất hữu cơ có liên kết hiđro hay gặp: - axit cacboxylic ( 2 liên kết hi đro ). - Ancol - Phenol - Amin iKinh nghiệm về sắp xếp nhiệt độ sôi: Axit > Ancol,amin > Andehit,xeton,ete,dẫn > xuất halogen, este > Hi đrocacbon M lớn thì t0 s càng lớn M lớn thì t0 s càng lớn M lớn thì t0 s càng lớn M lớn thì t0 s càng lớn iKhi gặp kiểu câu hỏi sắp xếp tăng ( hoặc giảm) để giải quyết nhanh cần chú ý đặc điểm : - Sắp xếp giảm : cái lớn nhất đứng đầu, cái nhỏ nhất đứng cuối. - Sắp xếp tăng : cái nhỏ nhất đứng đầu, cái lớn nhất đứng cuối. Dựa vào đặc điểm này, nhìn vào các đáp án ta sẽ loại trừ được nhanh chóng các đáp án không thõa mãn!!! Bài giải Theo phân tích trên nhận thấy: - CH3CHO là chất có t0 s thấp nhất, CH3COOH là chất có t0 s cao nhất. - Đề yêu cầu sắp xếp tăng nên đáp án đúng là đáp án có CH3CHO đứng đầu và CH3COOH đứng cuối. ⇒Đáp án A. Bài 58. Thí nghiệm nào sau đây có kết tủa sau phản ứng? A. Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Cr(NO3)3. B. Cho dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]). C. Thổi CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2.
 • 33. Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 D. Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3. ( Trích câu19 – Mã đề 637 – ĐHKB 2009) Cần biết iCrO, Cr(OH)2 là bazơ còn Cr2O3 và Cr(OH)3 là hợp chất lưỡng tính. iCác muối aluminat ( AlO2 - ) và zincat ( ZnO2 2- ) hay CrO2 - là những muối của các “axit cực yếu” ⇒không chỉ bị axit mạnh như HCl, H2SO4….mà còn bị cả các axit yếu( chẳng hạn H2CO3 = CO2 + H2O ) đẩy ra khỏi muối : NaAlO2 + CO2 + H2O →NaHCO3 + HAlO2 2H O+ → Al(OH)3 ↓ ( chú ý là tạo ra NaHCO3 , không phải là Na2CO3 ) Về mặt tổng quát: Khi cho MO2 (4-n)- đi qua dung dịch axit mạnh (H+ ) thì có 3 khả năng: (4 ) 2 ( ) ( ) n nn n n M OH M OH MO H M M − − + + + ↓  ↓ + →   i i i Luật: H+ dư thì không có kết tủa. iKhi cho CO2 đi qua dung dịch bazơ (OH- ) thì về mặt tổng quát có 3 khả năng: 2 3 2 3 2 3 3 CO CO CO OH HCO HCO − − − − −  + →   i i i Luật: + OH- dư →Muối trung hòa CO3 2- . + CO2 dư → Muối axit HCO3 - . iDung dịch NH3 chỉ tạo phức tan với Zn(OH)2, Cu(OH)2 , AgOH và AgCl : M(OH)n + NH3 → [ ]3 2( ) ( )n nM NH OH (tan) Bài giải Theo phân tích trên thấy : - Loại A vì : Ban đầu: NaOH + Cr(NO3)3 →Cr(OH)3 ↓ + 3NaNO3 Sau đó,vì NaOH dư nên kết tủa bị hòa tan: NaOH + Cr(OH)3 →NaCrO2 + H2O - Loại B vì : Ban đầu: NaAlO2 + HCl +H2O →Al(OH)3 ↓ + 3NaCl Sau đóvì NaOH dư nên kết tủa bị hòa tan: NaOH + Al(OH)3 →NaAlO2 + H2O - Loại C vì : 2CO2(dư) + Ca(OH)2 →Ca(HCO3)2 ⇒Đáp án D Bài 59. Cho các phản ứng sau: (a) 4HCl + PbO2 → PbCl2 + Cl2 + 2H2O. (b) HCl + NH4HCO3 → NH4Cl + CO2 + H2O. (c) 2HCl + 2HNO3 → 2NO2 + Cl2 + 2H2O. (d) 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2. Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là A. 2. B. 4. C. 1. D. 3. ( Trích câu23 – Mã đề 637 – ĐHKB 2009)
 • 34. Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 Cần biết iMột chất thể hiện tính khử khi phân tử chất đó chứa nguyên tố có sự tăng số oxi hóa sau phản ứng. iPhân tử HCl “tiềm ẩn” hai tính chất : tính oxi hóa của H+ ( bộc lộ khi gặp kim loại trước H →H2 ↑ ) .Ví dụ: 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2. và tính khử của Cl- ( bộc lộ khi gặp chất oxi hóa mạnh: MnO2, KMnO4,K2Cr2O7,KClO3..→Cl2 ↑ ).Ví dụ: HCl + MnO2 →MnCl2 + Cl2 + H2O ⇒HCl là phân tử vừa có tính oxi hóa , vừa có tính khử.(các em thường quên mất tính oxi hóa của H+ ) Bài gải Theo phân tích trên ⇒chỉ có 2 phản ứng (a) và (c) thỏa mãn : (a) 4HCl + PbO2 → PbCl2 + Cl2 + 2H2O. (c) 2HCl + 2HNO3 → 2NO2 + Cl2 + 2H2O. ⇒Đáp án A. Bài 60. Cho các chất sau : FeCO3, Fe3O4, FeS, Fe(OH)2. Nếu hòa tan cùng số mol mỗi chất vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thì chất tạo ra số mol khí lớn nhất là A. Fe3O4 B. Fe(OH)2 C. FeS D. FeCO3 Bài 61. Phát biểu nào sau đây là đúng? A.Thổi không khí qua than nung đỏ, thu được khí than ướt B.Dung dịch hỗn hợp HCl và KNO3 hòa tan được bột đồng C.Hỗn hợp FeS và CuS tan được hết trong dung dịch HCl dư D.Phốtpho đỏ dễ bốc cháy trong không khí ở điều kiện thường Phân tích iCác muối sunfua đều tan và tác dụng với axit loại 2 (HNO3,H2SO4 đặc) theo kiểu oxi hóa – khử.Thí dụ: FeS + HNO3 3 3 3 3 2 4 2 2 4 3 2 2 4 3 ( ) ( ) ( ) ( ) Fe NO Fe NO H SO NO H O Fe SO SO Fe SO    → + + +     i i i i i ( Trong quá trình giải bài tập cụ thể , bạn đọc cần bám vào đề bài để biết sản phẩm là gi và nên viết ở dạng ion thì mới đơn giản hóa được vấn đề). Tuy nhiên trong dung dịch axit loại 1(HCl,H2SO4 loãng) thì chỉ có các muối sunfua của kim loại trước Pb mới tan và tấc dụng, các muối sunfua của kim loại từ Pb trở về sau không tan và cũng không tác dụng .Thí dụ : FeS + HCl →FeCl2 + H2S↑ (Phản ứng điều chế H2S trong phòng thí nghiệm) CuS + HCl −× → CuCl2 + H2S Chú ý: Có thể coi FeS2 ⇔ FeS.S nên: FeS2 + HCl →FeCl2 + H2S↑ +S↓ iKhi cho hơi nước qua than nung đỏ thì : C + H2O 0 1050 C →← ∼ CO + H2 Đây là 1 trong 2 cách điề chế khí CO trong công nghiệp ( Cách còn lại là C 2 ( ) 2 CO kk CO CO ++ →→ ← : Khí CO chiếm 25% còn lại là CO2,N2 và một số khí khác.Hỗn hợp khí thu được sau phản ứng gọi là khí lò ga).Hỗn hợp khí sau phản ứng chứa khoảng 44% là khí CO, còn lại là CO2,N2,H2… gọi là khí than ướt(dùng làm nhiên liệu khí). iPhotpho đỏ chỉ cháy ở nhiệt độ khoảng 2100 C, còn photpho trắng có ái lực mãnh liệt với oxi: Ngay trong không khí, ở nhiệt độ thường,photpho trắng bị oxi hóa thành P2O3 đồng thời có phát lân