Giải bài tập tiếng anh lớp 11 unit 4 listening năm 2024

Giải thích: Mai hỏi Mike “Làm thế nào để chúng ta có thể trở thành người học độc lập?”, tương đương với việc Mai muốn biết cách để đạt được thành công trong việc trở thành một người học độc lập.

2. What makes independent learners study hard?

 • Đáp án: A. Their motivation for learning.
 • Từ khóa: study hard
 • Vị trí thông tin: -Mai: I agree. It’s the motivation for learning that makes people study harder.
 • Giải thích: Mai nói rằng ‘’Chính động lực học giúp ta học tập chăm chỉ”

3. What do independent learners do if the task they are working on is too difficult?

 • Đáp án: B. They make every effort to finish it.
 • Từ khóa: what do, task, too difficult
 • Vị trí thông tin: -Mike: Thirdly, they never give up. Once they start working on a task, they try very hard to complete it.
 • Giải thích: Mike nói rằng “Khi bắt đầu một việc, họ sẽ cố gắng để hoàn thành việc đó” Điều này đồng nghĩa người học độc lập vẫn sẽ tiếp tục hoàn thành dù công việc đó khó đến đâu.

4. Which of the following descriptions of independent learners is NOT mentioned?

 • Đáp án: B. They‘re confident and highly organised.
 • Từ khóa: descriptions, NOT mentioned
 • Vị trí thông tin:

-Mike: Firstly, they’re self-motivated.

Secondly, independent learners are responsible.

Thirdly, they never give up.

Finally, they’re curious.

 • Giải thích: Mike chỉ liệt kê 4 mục miêu tả về người học độc lập gồm có động lực, có trách nhiệm, không bao giờ bỏ cuộc và sự tò mò chứ không có sự tự tin và ngăn nắp.

3. Listen to the conversation again and answer each of the following questions using no more than THREE words or a number.

1. How many characteristics of independent learners does Mike find on the website

 • Đáp án: Mike finds four/4 characteristics of independent learners on the website
 • Từ khóa: how many characteristics, Mike, website
 • Vị trí thông tin:

-Mike: Firstly, they’re self-motivated.

Secondly, independent learners are responsible.

Thirdly, they never give up.

Finally, they’re curious.

 • Giải thích: Mike liệt kê 4 đặc điểm tả về người học độc lập gồm: có động lực, có trách nhiệm, không bao giờ bỏ cuộc và sự tò mò

2. What do independent learners take responsibility for?

 • Đáp án: Independent learners take responsibility for their own learning
 • Từ khóa: responsibility for
 • Vị trí thông tin: -Mike: They take responsibility for their own learning
 • Giải thích: Câu trên có nghĩa là “Họ tự chịu trách nhiệm về quá trình học của họ”

3. What do they use to help them achieve their learning goals?

 • Đáp án: They use (detailed) study plans to help them achieve their learning goals
 • Từ khóa: use, achieve, goals
 • Vị trí thông tin: -Mike: Yes. They said their own learning goals and make detailed study plans to achieve them. These study plans should also include time to relax and enjoy a good night’s sleep.
 • Giải thích: Mike nói rằng những người học độc lập tự chịu trách nhiệm về mục tiêu học tập của mình và lập kế hoạch học tập để đạt được chúng.

4. What are they not afraid of doing?

 • Đáp án: They are not afraid of asking difficult questions
 • Từ khóa: not afraid of
 • Vị trí thông tin: -Mike: They’re not afraid of asking difficult questions but they also try to find the answers by themselves.
 • Giải thích: Mike nói rằng người học độc lập không sợ hỏi những câu hóc búa

4. Work in groups. Discuss the following questions.

Which of the characteristics of independent learners do you think you have? Which one do you want to develop in the future?

Student A: I believe one of the characteristics of an independent learner that I possess is never giving up. It's important for me to follow through on the tasks that I commit to.

Student B: Oh me too, and I also have a strong curiosity to learn about new things, especially subjects in science. The boundless nature of knowledge is truly fascinating.

Student C: So, which aspect would you like to focus on developing in the future?

Student A: Without a doubt, my motivation. Even though I don't easily give up, I sometimes struggle with maintaining motivation, which can lead to tasks taking a large amount of time to complete.

Student C: As for me, I aim to become more responsible for my own studying.

Dịch nghĩa:

Học sinh A: Mình tin rằng một trong những đặc điểm của người học độc lập mà mình có là không bao giờ bỏ cuộc. Việc hoàn thành những công việc mà mình đã cam kết là quan trọng.

Học sinh B: Ồ mình cũng vậy, và mình cũng rất tò mò học hỏi những điều mới mẻ, đặc biệt là các môn khoa học. Kiến thức như vô hạn của chúng thực sự hấp dẫn.

Học sinh C: Vậy bạn muốn tập trung phát triển khía cạnh nào trong tương lai?

Học sinh A: Chắc chắn là động lực học của mình. Dù mình không dễ bỏ cuộc nhưng đôi khi gặp khó khăn với việc duy trì động lực, dẫn đến việc tốn nhiều thời gian để hoàn thành công việc.

Học sinh C: Còn mình hướng tới việc trở nên có trách nhiệm hơn với việc tự học của mình.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK . Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 11 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THPT chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.