Cách đọc phiên âm violympic toán tiếng anh lớp 4 năm 2024

Violympic tiếng Anh lớp 4 là một sự kiện thường niên được tổ chức bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây không chỉ là một cơ hội để các bạn học sinh tham gia và thi đấu, mà còn là dịp để họ có thể cọ xát và trau dồi kiến thức tiếng Anh của mình. Vậy thì, ôn luyện như thế nào là hiệu quả nhất để vượt qua thách thức của bài thi này? Hãy Tiếng Anh trẻ em BingGo Leaders cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

1. Bộ đề luyện thi Violympic tiếng Anh lớp 4

Bài tập 1: Hoàn thành bài hội thoại sử dụng từ cho sẵn

 1. thanks have Math are What

A: Hi, Nam. How (1)……………. you?

B: I’m fine, (2)………………

A: Do you (3)………………. English today?

B: No, we don’t

A: (4)………… subjects do you have today?

B: (5)………… and science.

 1. English like What read Monday

A: Do you like English?

B: Yes, I do. I (1) ……………very much.

A: When do you have (2) ………………………?

B: I have it on (3) …………………..and on Friday.

A: (4) ………………….do you do during English lessons?

B: I learn to (5) …………………….and write in English.

 1. what like drink favorite

Lan: I like fish. (1) __________ about you?

Peter: I like chicken. It’s my (2) ___________ food.

Lan: Do you (3) ___________ fruit juice?

Peter: Yes. I like orange juice. It’s my favorite ()____________.

 1. bookshop post office want books

Lili: I (1)__________ some stamps.

Mai: Let’s go to the (2) ___________.

Lili: I want some (3)___________.

Mai: Let’s go to the (4) ___________.

 1. animals jump circus dance climb swing

Linda and her friends are at the (1)___________ now. They like the (2) ___________ very much. Linda likes monkeys because they can (3)___________. Peter likes tigers because they can (4)____________. John likes bears because they can (5) ___________. Nga likes elephants because they can (6)____________.

Bài tập 2: Khoanh tròn một từ khác với các từ còn lại

 1. A. Monday B. Sunday C. Friday D. today
 2. A. headache B. toothache C. matter D. fever
 3. A. hot B. weather C. cold D. warm
 4. A. When B. How C. What D. The
 5. A. Subject B. English C. Science D. Music
 6. A. American B. England C. Vietnam D. Singapore
 7. A. blue B. green C. white D. bear
 8. A. elephant B. zoo C. tiger D. monkey
 9. A. shorts B. T-shirt C. circus D. jean
 10. A. engineer B. cinema C. school D. bookshop
 11. A. These B. Apple C. Milk D. Banana
 12. A. Pen B. Ruler C. Doll D. Notebook
 13. A. Play B. Classroom C. Swim D. Dance
 14. A. From B. In C. On D. They
 15. A. Sorry B.Where C. Who D. What
 16. A. Pen B. Pencil C. Crayon D. Shoes
 17. A. Tivi B. Radio C. Computer D. Book
 18. A. Read B. Write C. Listen D. Learn
 19. A. Finger B. Toe C. Body D. Head
 20. A. Desk B. Cooker C. Table D. Chair
 21. A. tiger B. monkey C. place D. bear
 22. A. stamp B. book C. dance D. post office
 23. A. white B. blouse C. red D. blue
 24. A. black B. T- shirt C. skirt D. dress

Cách đọc phiên âm violympic toán tiếng anh lớp 4 năm 2024

Bài tập luyện thi Violympic tiếng Anh lớp 4

Bài 3: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

1. He’s from London.He’s….

 1. Britain B. UK C. British D. England

2. What do you like doing in your…time?

 1. break B. free C. good D. All are correct

3. What color is Jane’s hair?-It’s….

 1. wavy B. blonde C. straight D. curly

4. Why can’t Jim go to school today?-Because he had….

 1. a broke leg B. an accident C. a leg broke D. broke leg

5. …do you have Music lessons?-Every Monday afternoon.

 1. How much B. How many C. How often D. How long

6. When…you and your twin born?

 1. is B. was C. were D. did

7. Where did you go last weekend?-I… to Ho Chi Minh City.

 1. fly B. flied C. flu D. flew

8. I have a fever.-Let me see.You should…a doctor.

 1. see B. go C. examine D. have

9. Why are you wearing sunglasses?What’s the matter with you?-I’ve got…

 1. a sore throat B. an earache C. sore eyes D. sore ankles

10. Who is the…in your class?

 1. tall B. taller C. tallest D. more tall

11. How did you make this toy?-…

 1. By hand B. On foot C. By bus D. By train

12. What…your aunt do?-She’s a pharmacist.

 1. is B. can C. does D. has

13. Choose the word that has the underlined part pronounced differently:

 1. chair B. chicken C. kitchen D. mechanic

14. What…is it today?-Friday 5th .

 1. day B. date C. time D. occasion

15. Where are you going on your next holiday?-I am going on…with my family.

 1. business B. an excursion C. a working visit D. a bus

16. Choose the word that has the underlined part pronounced differently:

 1. seaside B. salad C. sure D. sandals

17. Where does your uncle live?-He lives on an….

 1. Ireland B. iceland C. island D. aisle

18. Why did you go to the…yesterday?-I wanted to buy some aspirin.

 1. hospital B. supermarket C. doctor’s D. chemist’s

19. How…she look?-She’s young and beautiful.

 1. is B. does C. do D. has

20. What’s her…?-She’s French.

 1. country B. nationality C. language D. national

Bài 4: Điền chữ cái hoặc từ còn thiếu để hoàn thành câu

 1. There are twenty stude_ _ _in my class.
 2. This gift is for you. – Thank you very m_ _h.
 3. I’m so_ _y. I’m late.
 4. He is a stu_ _ _t at Saint Jose Primary School.
 5. I like Maths. – When do you h_ _e it?
 6. Do you like pets? – _ _ _ , I do.
 7. Is this _ _ _ r book? – Yes, it Is.
 8. Give me a packet _ _ milk, please.
 9. I learn ab_ _t numbers during Maths lessons.

Cách đọc phiên âm violympic toán tiếng anh lớp 4 năm 2024

Bài tập luyện thi Violympic tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Bài 5: Chọn đáp án đúng

1. They are going … school.

 1. at b. on c. to d. in

2. What…… her name? – Her name is Elly.

 1. is b. are c.he d.am

3. What Is ……….name? – She is Alice.

 1. she b. he c. her d. his

4. ……….are you? – I’m fine, thank you. And you?

 1. How old b. How’s c. How d. When

5. I have ……… robot.

 1. a b. an c. two d. and

6. Thank you very much. – You……….. welcome.

 1. is b. am c. are d. aren’t

7. ………….are you? – I’m fine, thank you. And you?

 1. How old b. How’s c. How d. When

8. …………..is she? – She’s Elizabeth. She is my sister.

 1. How b. Who c. what d. Where

Bài 6: Điền chữ cái hoặc từ còn thiếu để hoàn thành câu

 1. Nice to _ _ _ _you, too.
 2. H_ _ _ y birthday to you. – Thank you.
 3. _ _ _ t subjects do you have today? -I have Maths today.
 4. Would you like som_ milk?
 5. He can s_im but he can’t dance.
 6. W _ _ _ do you have Math? – I have it on Monday.
 7. This flower is for you. – T _ _ _ k you very much.
 8. My b_droom is small.
 9. It’s su_ny In Hue.
 10. My sister is nine _ _ _ _s old.

Đáp án

Bài tập 1: Hoàn thành bài hội thoại sử dụng từ cho sẵn

 1. are
 2. thanks.
 3. have
 4. Math
 1. like
 2. English
 3. Monday
 4. What
 5. read.
 1. what
 2. favorite
 3. drink
 4. drink
 1. want
 2. post office
 3. books
 4. bookshop

e.

 1. Circus
 2. Circus
 3. Swing
 4. Jump
 5. Dance
 6. climb

Bài tập 2: Khoanh tròn một từ khác với các từ còn lại

 1. D. today
 2. C. matter
 3. B. weather
 4. D. The
 5. A. Subject
 6. A. American
 7. D. bear
 8. B. zoo
 9. C. circus
 10. A. engineer
 11. A. These
 12. C. Doll
 13. B. Classroom
 14. D. They
 15. A. Sorry
 16. D. Shoes
 17. A. Tivi
 18. C. Listen
 19. C. Body
 20. B. Cooker
 21. C. place
 22. C. dance
 23. B. blouse
 24. A. black

Bài 3: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

1. d

2. d

3. b

4. a

5. c

6. c

7. d

8. b

9. c

10. c

11. a

12. c

13. b

14. b

15. b

16. a

17. c

18. d

19. a

20. B

Bài 4: Điền chữ cái hoặc từ còn thiếu để hoàn thành câu.

 1. There are twenty students in my class.
 2. This gift is for you. - Thank you very much.
 3. I’m sorry. I’m late.
 4. He is a student at Saint Jose Primary School.
 5. I like Maths. - When do you have it?
 6. Do you like pets? - Yes, I do.
 7. Is this your book? - Yes, it is.
 8. Give me a packet of milk, please.
 9. I learn about numbers during Maths lessons.

Bài 5: Chọn đáp án đúng

1. c

2. a

3. c

4. b

5. b

6. c

7. c

8. b

Bài 6: Điền chữ cái hoặc từ còn thiếu để hoàn thành câu.

 1. Nice to meet you, too.
 2. Happy birthday to you. - Thank you.
 3. What subjects do you have today? - I have Maths today.
 4. Would you like some milk?
 5. He can swim but he can’t dance.
 6. When do you have Math? - I have it on Monday.
 7. This flower is for you. - Thank you very much.
 8. My bedroom is small.
 9. It’s sunny in Hue.
 10. My sister is nine years old.

\>> Xem thêm: [SÁCH MỚI] GIẢI CHI TIẾT BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 4 THEO TỪNG UNIT TẬP 1

2. Download đề luyện thi Violympic tiếng Anh lớp 4

Ngoài những bài trong đề mẫu phía trên, BingGo Leaders đã dành cho bạn file gồm nhiều để hơn cho các bé có thể luyện thi Violympic tiếng anh lớp 4 trong thời gian rảnh để tăng thêm phần tự tin.

Đề thi này sẽ giúp các em rèn luyện các kỹ năng quan trọng cần có cũng như nắm vững kiến thức cần thiết. Hãy tải về ngay để bắt đầu hành trình ôn tập và chuẩn bị kì thi sắp tới! Bộ đề luyện thi Violympic tiếng Anh lớp 4

3. Tổng hợp dạng bài thi Violympic tiếng Anh lớp 4

Trong kỳ thi Violympic tiếng Anh lớp 4, các bài thi và câu hỏi bài tập được trình bày và thực hiện dưới nhiều hình thức trò chơi thú vị. Hình ảnh đồ họa được sử dụng rất sống động, giúp tạo ra một môi trường học tập sinh động và hấp dẫn.

Dưới đây, BingGo Leaders tổng hợp một số hình thức bài tập phổ biến nhất trong kỳ thi Violympic Tiếng Anh lớp 4, nhằm giúp các em học sinh làm quen và ôn tập trước khi bước vào kỳ thi:

3.1 Matching - Bài nối

Trong loại bài này, học sinh được yêu cầu nối từ tiếng Anh với nghĩa tương ứng trong tiếng Việt. Trong quá trình thực hiện bài tập, dạng này có thể được thực hiện thông qua việc chọn ô chứa từ tiếng Anh và ô chứa hình ảnh minh họa tương ứng.

Sử dụng hình thức trò chơi chọn ô sẽ giúp các em dễ dàng hình dung và giảm đi sự nhàm chán. Bài tập này yêu cầu các em hiểu và thuộc lòng nghĩa của những từ vựng tiếng Anh lớp 4 đơn giản.

Thầy cô giáo hoặc bố mẹ có thể tham khảo các loại bài tập nối từ với nghĩa tương ứng, hoặc cho các em thử sức với các trò chơi có nội dung tương tự trên internet.

3.2 Choose the correct answer - Trắc nghiệm chọn câu trả lời đúng

Trong loại bài này, các học sinh sẽ chọn câu trả lời đúng bằng cách chọn a, b, c, d. Các câu hỏi trong phần này thường bao gồm kiến thức về từ vựng, ngữ pháp, và ngữ nghĩa.

Để làm tốt dạng bài trắc nghiệm chọn câu trả lời đúng trong kỳ thi Violympic tiếng Anh lớp 4, các em cần phải hiểu rõ kiến thức.

Cách đọc phiên âm violympic toán tiếng anh lớp 4 năm 2024

Dạng bài trắc nghiệm Luyện thi Violympic tiếng Anh lớp 4

Đồng thời, hãy đọc kỹ mỗi câu hỏi để chọn được đáp án phù hợp nhất. Đây là loại bài mà các em rất dễ mắc phải chủ quan, dẫn đến những lỗi sai không đáng có.

\>> Xem thêm: Tiếng Anh dành cho trẻ em lớp 4 và cách học hiệu quả nhất nên áp dụng

3.3 Fill in the blank - Điền vào chỗ trống còn thiếu

Dạng câu yêu cầu điền vào chỗ trống có thể yêu cầu các em học sinh điền ký tự để hoàn thành từ có nghĩa, hoặc điền từ còn thiếu để tạo thành một câu hoàn chỉnh.

Dù hình thức làm bài như thế nào, dạng bài này đều yêu cầu các em phải thuộc từ vựng (chính tả) và biết cách viết đúng từ tiếng Anh. Đồng thời, các em cần nắm vững kiến thức cơ bản về ngữ pháp và ngữ nghĩa của câu.

3.4 Reorder the word to make sentences - Sắp xếp lại câu

Đây là loại bài tập mà các em học sinh thường gặp phải không chỉ trong kỳ thi Violympic tiếng Anh lớp 4 mà còn trong các bài tập ôn tập và các bài kiểm tra định kỳ ở trường. Để làm tốt loại bài này, các em cần có hiểu biết về ý nghĩa và cú pháp của các câu trong tiếng Anh.

Bài tập thường yêu cầu các em sắp xếp vị trí của các từ đã bị đảo lộn để tạo thành một câu hoàn chỉnh và chính xác.

Cách đọc phiên âm violympic toán tiếng anh lớp 4 năm 2024

Dạng bài Reorder the word to make sentences luyện thi Violympic tiếng Anh lớp 4

Nếu chú ý một chút, các từ bị đảo lộn trong bài này thường vẫn giữ nguyên một số đặc điểm nhất định để xác định vị trí của từ đầu tiên trong câu (ví dụ như viết hoa). Điều này sẽ giúp các em nhận biết được loại câu được viết và cách sắp xếp các từ phía sau theo đúng ngữ pháp.

Tuy nhiên, để tăng độ khó cho loại bài này, trong một số trường hợp, người ra đề có thể viết tất cả các từ gợi ý ở dạng viết thường. Trong tình huống này, các em cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng và cẩn thận để chọn câu trả lời đúng nhất.

3.5 Leave me out - Xóa ký tự thừa để có từ có nghĩa

Đây là một dạng bài không quá phức tạp. Để làm tốt loại bài này, các em học sinh cần hiểu biết vững về từ vựng và cách viết từ đúng cách để hoàn thành nhiệm vụ một cách chính xác.

Dạng bài xóa ký tự thừa này có thể không được sử dụng trực tiếp trong kỳ thi Violympic tiếng Anh lớp 4. Tuy nhiên, giáo viên và phụ huynh vẫn có thể giao các em học sinh làm bài tập loại này để củng cố kiến thức từ vựng và chuẩn bị cho việc làm các loại bài tập khác.

\>> Xem thêm: Trọn bộ bài tập thì hiện tại tiếp diễn lớp 4 đa dạng kèm đáp án

4. Một số tựa sách luyện thi Violympic tiếng Anh lớp 4

4.1 Tuyển tập đề thi Violympic tiếng Anh lớp 4 tập 1

Bộ sách “Tuyển tập đề thi Violympic tiếng Anh lớp 4” của The Windy là một tài liệu hữu ích được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ các em học sinh chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này. Bộ sách này không chỉ bao gồm sách ebook PDF mà còn kèm theo file audio với giọng phát âm chuẩn tiếng Anh bản ngữ, giúp các em luyện nghe và phát âm một cách tự tin.

Với cấu trúc được chia thành hai cuốn tập, gồm Tập 1 và Tập 2, bộ đề thi này cung cấp tổng cộng 35 vòng thi. Tập 1 tập trung vào 17 vòng thi, trong khi Tập 2 tập trung vào 18 vòng thi, mỗi vòng thi đều có 2 bài Test được biên soạn kỹ lưỡng.

Cách đọc phiên âm violympic toán tiếng anh lớp 4 năm 2024

Bộ sách luyện thi Violympic tiếng Anh lớp 4 bạn nên có

Mỗi bài tập đều mang đến cho học sinh những dạng bài tập đa dạng, kèm theo hình ảnh minh họa sinh động, giúp các em tiếp cận một cách trực quan và hiệu quả. Không chỉ vậy, những bài tập này còn giúp học sinh tự đánh giá được năng lực thực sự của mình, từ đó có thể nắm vững kiến thức và chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới.

Link tải sách Ebook: Tuyển tập đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 tập 1.pdf

Link tải Audio: Tải xuống

4.2 Hướng dẫn giải Violympic tiếng Anh lớp 4

Cuốn sách "Hướng dẫn giải Violympic tiếng Anh lớp 4" không chỉ là một tài liệu học tiếng Anh thông thường mà còn là một nguồn kiến thức quý báu được tổ chức theo cấu trúc logic và chi tiết. Đặc biệt, sách tập trung vào việc giải quyết các câu hỏi và bài tập đa dạng, phong phú, từ đó giúp các em học sinh tiếp cận và nắm vững kiến thức Tiếng Anh một cách toàn diện.

Mỗi chủ đề trong sách được trình bày một cách cụ thể và hệ thống, với lý thuyết ngắn gọn nhưng đầy đủ. Những câu hỏi luyện tập cùng với đáp án chi tiết giúp các em hiểu rõ hơn về cách áp dụng kiến thức vào thực tế. Điều này không chỉ giúp củng cố kiến thức mà còn phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết Tiếng Anh một cách linh hoạt và tự tin.

Cách đọc phiên âm violympic toán tiếng anh lớp 4 năm 2024

Hướng dẫn giải đề luyện thi Violympic tiếng Anh lớp 4

4.3 Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Violympic Tiếng Anh 4

Để giúp các em chuẩn bị tốt cho các vòng thi trực tuyến, Cuốn sách “Bồi dưỡng học sinh giỏi Violympic Tiếng Anh 4” được giới thiệu. Cuốn sách này bao gồm 35 vòng thi để các em tự ôn luyện, mỗi vòng thi được cấu tạo tương tự như các vòng thi trên mạng.

Ngoài ra, sách còn bao gồm 3 bộ đề thi để các em ôn luyện cho các cấp độ khác nhau, mỗi bộ đề có 200 câu hỏi trắc nghiệm tương tự như các vòng thi trên mạng. Trong quá trình giải các vòng thi và các bộ đề, các em cần tự quản lý thời gian và rút ra kinh nghiệm.

Cách đọc phiên âm violympic toán tiếng anh lớp 4 năm 2024

Bồi dưỡng học sinh giỏi luyện thi Violympic tiếng Anh lớp 4

Cuốn sách tập trung vào các dạng câu hỏi như đọc hiểu và chọn đáp án, điền từ vào chỗ trống, hoặc sắp xếp lại thứ tự các từ trong câu. Tuy nhiên, để đạt được thành công, các em cũng cần luyện tập kỹ năng nghe để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các vòng thi và bộ đề trên mạng.

Cuối cuốn sách là phần đáp án cho mỗi câu hỏi, giúp các em tự kiểm tra và đánh giá kết quả của mình. Điều này giúp tạo ra một quy trình ôn luyện toàn diện và hiệu quả, từ đó giúp các em tự tin hơn khi tham gia các kỳ thi Violympic Tiếng Anh trực tuyến.

\>> Xem thêm: Free download bộ 5 sách tiếng Anh lớp 4 PDF

4.4 Luyện Thi Olympic Tiếng Anh - English Olympiad - Lớp 4

Bộ sách này cung cấp các chuyên đề ngữ pháp cùng với ví dụ minh họa dễ hiểu. Kiến thức được tổ chức một cách logic, từ dễ đến khó, giúp học sinh tiếp cận và tiếp thu một cách tự nhiên. Việc hệ thống các bài tập đa dạng kèm theo đáp án giúp học sinh củng cố và nắm vững kiến thức ngữ pháp.

Cuốn sách này bao gồm nhiều chủ đề ngữ pháp như Nouns, Articles, Pronouns, Adjectives, Verbs, Adverbs, Tenses, v.v., giúp học sinh nắm bắt mọi khía cạnh của ngôn ngữ.

Ngoài việc tập trung vào ngữ pháp, sách cũng giúp cải thiện và mở rộng từ vựng của học sinh. Với cuốn sách này, học sinh có cơ hội chuẩn bị tốt cho kỳ thi Olympic Tiếng Anh cũng như các kỳ thi Tiếng Anh khác.

Cách đọc phiên âm violympic toán tiếng anh lớp 4 năm 2024

Luyện ngữ pháp học sinh giỏi thi Violympic tiếng Anh lớp 4

5. Lời kết

Dưới đây là những gợi ý và "bí kíp" giúp các em học sinh dễ dàng vượt qua kỳ thi Violympic tiếng Anh lớp 4. Bài viết này cũng sẽ là công cụ hữu ích để các thầy cô giáo và phụ huynh hỗ trợ con em của họ trong quá trình thi.

Hi vọng rằng những thông tin trên đã cung cấp những hướng dẫn hữu ích nhất cho các thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh để đạt được thành công trong kỳ thi này.